بند هفتم : اطلاعات مربوط به شیوه نظارت بر مجوزهای صادره

از شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی
اطلاعات مربوط به شیوه نظارت بر مجوزهای صادره از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
1. مشخصات مراجعی که بر شرایط مندرج در مجوز از قبیل شرایط مکان، زمان، اصول فنی، بهداشتی، ایمنی، زیست محیطی نظارت می کنند.
2. فرایند نظارت مراجع نظارتی بر رعایت شرایط مندرج در مجوز
3. موارد، شرایط و آثار لغو یا ابطال یا تعلیق مجوز و صدور مجوز جدید یا رفع تعلیق
4. موارد و شرایط و مرجع ابطال مجوز و آثار آن
5. مسولیت های قانونی کارمندان ذیربط در فرایند صدور مجوز یا نظارت بر آن
6. نحوه دریافت گزارش های مرتبط با مجوزهای خلاف قانون و ترتیبات رسیدگی به آنها
7. وظایف و اختیارات نظارتی مراجع ناظر
8. مشخصات مجوزهای لغو یا تعلیق شده و مرجعی که آنها را صورت داده است