نظریه مشورتی شماره 7/99/33 مورخ 1399/04/01

تاریخ نظریه: 1399/04/01
شماره نظریه: 7/99/33
شماره پرونده: 99-168-33ک

استعلام:

شخصی با هویت معلوم و تبعه کشور جمهوری اسلامی آذربایجان به اتهام دخالت در امر پزشکی توسط مرجع انتظامی دستگیر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شده است و نظر به این‌که در اخذ آدرس به کشور و شهر اکتفاء شده است و به رغم این‌که موجبات رسیدگی فراهم نبوده است، دادرس وقت شعبه مبادرت به صدور رأی غیابی کرده است؛ لیکن امکان ابلاغ رأی به متهم به لحاظ نقص آدرس مخاطب از طریق اداره کل امور بین‌الملل مقدور نیست و کفیل نیز آدرس دقیق متهم را نمی‌داند. با توجه به مراتب مذکور و نظر به این‌که نشر آگهی برای اتباع خارجی متصور نیست، نحوه ابلاغ به متهم تبعه خارجی فاقد آدرس مشخص به چه نحو است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که محکوم تبعه یک کشور مشخص خارجی است ولی آدرس دقیق وی در پرونده مشخص نیست، چنانچه با لحاظ قرارداد همکاری متقابل میان جمهوری اسلامی ایران و کشور متبوع محکوم‌علیه و قوانین مربوط در آن کشور، امکان ابلاغ دادنامه به محکوم وجود داشته، در چارچوب قرارداد، ابلاغ صورت می‌گیرد و در صورت فقدان قرارداد همکاری متقابل و یا عدم امکان ابلاغ برابر آن با توجه به حکم مقرر در مواد 174 و 177 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ آن‌که عدم ارائه نشانی از سوی محکوم به گونه‌ای که امکان ابلاغ را فراهم آورد موجب مجهول‌المکان تلقی کردن وی خواهد بود و اعلام وی مبنی بر اقامت در یک کشور معین موجب رفع جهل از نشانی وی نیست، ابلاغ از طریق نشر آگهی در ایران به عمل می‌آید./ت

منبع