شرط اجرای حکم تمکین

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم بر تمکین زوجه منوط به تهیه مسکن مناسب نیست؛ بلکه اجرای حکم آن منوط به فراهم شدن زمینه تمکین اعم از مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص واخواهی خانم م. ب. وآقای س. ح. به وکالت از خانم الف. ک. به طرفیت آقای م. م. با وکالت خانم الف. ش. از دادنامه شماره --- صادره از همین شعبه دادگاه، زوجه با حضور درجلسه دادرسی آمادگی خود را برای حضور در منزل مشترک وتمکین از زوج اعلام داشته است. صرف نظر از مذاکراتی که درجلسه دادرسی صورت گرفته است واخوانده پس از جلسه اقدام به تهیه منزل مشترک وارائه اجاره نامه از تاریخ 1393/12/01 کرده واین بدان معنا است که وی درزمان تقدیم دادخواست اولیه منزلی مستقل برای تمکین زوجه تهیه نکرده وبا این اوصاف نمی توان زوجه را محکوم به تمکین وناشزه دانست. لذا واخواهی مورد پذیرش بوده ودادگاه ضمن نقض دادنامه واخواسته حکم به بطلان دعوای خواهان اصلی صادر واعلام می کند. این رای به استناد ماده 1257 قانون مدنی صادره و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی می‌باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پیشوا

حجت کیوان هاشمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. م. با وکالت خانم الف. ش. به طرفیت خانم الف. ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/12/28 صادره از شعبه اول دادگاه پیشوا که به موجب آن دادنامه واخواسته شماره 202 - 1393/04/19 نقض و دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام همسرش به بازگشت به منزل مشترک وتمکین از وی رد و محکوم به بطلان اعلام شده است نظر به اینکه ادامه علقه زوجیت دائم و برقراری حقوق متقابل اقتضاء می کند که تجدیدنظرخوانده در منزل مشترک زندگی کرده و درتمکین شوهرش باشد دلیلی نیز بروجود مانع مشروع یاعذر موجه ویامظنه خوف ضرراقامه نشده است از طرفی اثرحکم تمکین نسبت به آتیه وبعد از اجرا است ودلیل برنشوز زوجه درگذشته نیست و اجرای آن منوط به فراهم شدن زمینه تمکین اعم از مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج میباشد با لحاظ مراتب مذکور وبا توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی ودفاعی و توضیحات طرفین ومستندات رای دادنامه تجدید نظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر نشده و مخالف با موازین شرعی است لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور نقض می‌شود وبا استناد به مواد 1102 تا 1105 و 1108 و 1114 قانون مدنی حکم به الزام زوجه به بازگشت به منزل شوهرش و تمکین از وی صادر می‌گردد در صورت امتناع ناشزه محسوب و مستحق نفقه نخواهد بود این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

محرمعلی بیگدلی - محمد باقر غفاری

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها