نظریه مشورتی شماره 7/1401/125 مورخ 1401/05/01

تاریخ نظریه: 1401/05/01
شماره نظریه: 7/1401/125
شماره پرونده: 1401-168-125 ک

استعلام:

اگر آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات ،خلاف بین موازین شرعی صادر گردد، امکان استفاده از طرفیت ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، مبنی بر خلاف بین شرع بودن،توسط ریاست محترم قوه قضاییه وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آرای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات که از مراجع انتظامی است و به دلالت مواد 1، بند یک ماده 6، 13، 35 و 36 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 ناظر به رسیدگی و صدور رأی راجع به تخلفات انتظامی قضات و مجازات مربوط است از قلمرو ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره‌های یک و دو این ماده که ناظر بر مراجع قضایی حقوقی و کیفری است خارج است.

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها