الزام به تسلیم مبیع غیر منقول

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای الزام به تسلیم مبیع غیر منقول از جانب فردی که فاقد مالکیت رسمی است، قابلیت استماع ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ع.الف. الف. به طرفیت ح.خ. ش. با وکالت ش. الف. به خواسته الزام به تحویل مبیع با توجه به پاسخ استعلام ثبتی ملک که بر موقوفه بودن عرصه ملک دلالت دارد، دادگاه تحویل و تسلیم مبیع غیر منقول را از آثار بیع دانسته و تا زمانی که سند رسمی مورد معامله به نام خریدار تنظیم نشود آثار بیع محقق نشده و از آنجا که خواهان فاقد مالکیت رسمی است دعوی وی را قابل استماع ندانسته با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید. رای دادگاه حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان قدس - محمد انصاری فرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. الف. ق. به طرفیت آقای ح.خ. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/19 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته الزام به تحویل مبیع با این استدلال که با توجه به پاسخ استعلام ثبتی که بر موقوفه بودن عرصه ملک دلالت دارد و خواهان فاقد مالکیت رسمی است دعوا را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامده است. نظر به اینکه دادنامه یاد شده از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها