مدت زمان معقول اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت 18 ماه طبق قوانین مربوطه مشخص گردد و صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت پنج سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه برخوردار است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/09/22

«رای دیوان»;

در خصوص خواسته شاکی مبنی بر صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی در بخش --- اردبیل با توجه به اظهار شاکی مبنی بر اینکه شهرداری اعلام نموده است ملک مذکور از سال 1384/02/03 در طرح قرار گرفته است و از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‌نماید؛ با عنایت به اینکه مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالکیت و اختیار اشخاص یک امر تکلیفی و استحقاقی است و نظر به اینکه مطابق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام گردد و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب 1380 در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت پنج سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بناء یا افزایش بناء و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود و آراء وحدت رویه شماره 47 مورخ 78/2/25 و 394 مورخ 78/12/1 و 169 مورخ 81/5/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز حکایت از تایید موضوع دارد و بلاتکلیف بودن مالک با قاعده لاضرر و اصل فقهی الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد و از طرفی صدور پروانه احداث بنای مسکونی به تجاری و اداری طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف ذاتی شهرداری می‌باشد. لذا با مستحق دانستن شاکی حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به اصدار پروانه احداث بنا در ملک موصوف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد.رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ طبق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر خواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

جمشیدی

منبع
برچسب‌ها