رای شماره 56 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9800571 شماره دادنامه: 9909970906010056 تاریخ: 27/2/99

شاکی: آقای علی اصغر کاشفی فرزند شکور

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل تصویب نامه شماره 22300/ت56429ه- مورخ 28/2/98 هیات وزیران و اعمال ماده 13

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال کل تصویب نامه شماره 22300/ت56429ه- مورخ 28/2/98 هیات وزیران و اعمال ماده 13 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه مورد شکایت به شماره 22300/ت56429ه- مورخ 28/2/98 هیات وزیران در صفحه 42 پرونده و شرح تفصیلی این مصوبه در صفحات 1 الی 41 پرونده مندرج است.

تصویب نامه شماره 22300/ت56429ه- مورخ 28/2/98

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

هیات وزیران در جلسه 25/2/1398 به پیشنهاد شماره 8/10/982 مورخ 6/1/1398 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (24) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - تصویب کرد:

طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی و نقشه ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- مغایرت تصویب نامه طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی با ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

2- مغایرتهای قانونی به کارگیری عنوان "طرح جامع" در تصویب نامه موضوع شکایت که هیات وزیران بدون تصریح قانونی نمی توانست از عنوان طرح جامع در تصویب نامه استفاده کند.

3- مغایرت محدوده پیش بینی شده در طرح جامع با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر و جلفا و بندر انزلی که موجب تجاوز به محدوده و حریم در خارج از منطقه آزاد انزلی بدون جواز قانونی بوده است.

4- مغایرت تعیین محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر در سایر محدوده های قانونی که موجب تداخل محدوده ها می‌شود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

دادخواست و ضمائم آن در مورخ 26/3/98 به دفتر حقوقی دولت ابلاغ و دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری اوراق را تحویل گرفته است (صفحه 49) اما از ارائه پاسخ امتناع ورزیده است.

چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

ادعای مغایرت با شرع نشده است. اما تقاضای اعمال ماده 13 را نموده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با عنایت به ماده یک قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی شهرستانهای آبادان و خرمشهر و جلفا و بندرانزلی مصوب 7/6/72 و ماده واحده قانون مذکور مصوب 2/2/82 محدوده ای از منطقه شهرستانهای آبادان، خرمشهر، جلفا و بندرانزلی که از ناحیه هیات وزیران به عنوان مناطق آزاد تجاری - صنعتی شناخته می‌شود و بر اساس ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی که برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری از جمله مناطق آزاد الزامی است و مصوبه مورد شکایت در این خصوص خلاف قانون و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات اقدام کرده است. از طرفی حذف عنوان "بندر" از عنوان مصوب مجلس شورای اسلامی (منطقه آزاد تجاری، صنعتی بندر انزلی) به منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی تغییر عنوان داشته است که مغایر با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب 2/6/82 می‌باشد.

فلذا مصوبه مورد شکایت وفق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند (الف) ماده 84 قانون موصوف به جهت مغایرت با قانون قابل ابطال می‌باشد.

و در خصوص اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت اینکه اثر ابطال قهقرایی می‌باشد و به روز تصویب بر می‌گردد، فلذا اعتقاد به اعمال ماده 13 از روز تصویب را نیز دارم. /ت

تهیه کننده گزارش: فرشید دهقان

رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای علی اصغر کاشفی فرزند شکور به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال کل تصویب نامه شماره 22300/ت56429 ه- مورخ 28/2/98 هیات وزیران و اعمال ماده 13 موضوع در جلسه مورخ 27/11/98 هیات مطرح و اعضاء حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه پنج ساله و ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نحوه اعمال مدیریت در مناطق آزاد متفاوت از سایر مناطق است و رئیس سازمان منطقه آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب و کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در منطقه به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها می‌باشد. بنابراین مصوبه معترض عنه مغایرتی با ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1356 و تبصره 2 ماده 31 اصلاحی قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری و ماده واحده قانون تشکیل شرکتهای تامین و توزیع آب و قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از ناحیه شاکی اعلام شده نداشته و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

نظریه اتفاق آراء هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

موضوع ابطال تصویب نامه شماره 22300/ت/56429 ه- مورخ 28/2/98 هیات وزیران در خصوص تصویب طرح جامع منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی و نقشه ها و ضوابط فنی آن در جلسه مورخ 27/11/98 هیات مطرح و اعضاء حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند که با توجه به اینکه به موجب دادنامه شماره 98069709058112873 مورخ 10/10/98 هیات عمومی شکایت شاکی پرونده (جناب آقای فرخاری پرونده کلاسه 9700342 هیات عمومی به نظر برسد.)

احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

منبع