مسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه بالمناصفه است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/14

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقایان: 1 - س. ض. متولد 1352 و 2 - ح. غ. متولد 1355 هر دو دارای سابقه کیفری نامعلوم با سواد متاهل آزاد با قبول کفالت دایر بر مشارکت در سرقت خودروی... مکشوفه و پس داده شده به همراه داربست فلزی مسترد نشده به ارزش شش میلیون تومان از آقای ح. ج.ع، با توجه به شکایت شاکی ،تحقیقات صورت گرفته، کیفرخواست 3847 مورخ 93/9/17 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ری اقرار آنان در دادسرا عدم حضور در دادگاه علی رغم ابلاغ قانونی، معرفی نکردن وکیل و عدم ارسال لایحه و سایر اماره و قرینه های موجود بزه منتسبه ثابت و مجرمیت محرز متبادر می‌گردد فلذا دادگاه با استناد به مواد: 667 و 661 از قانون مجازات اسلامی مصوب و 125 مصوب 1392 پیش گفته ها هر یک را به تحمل چهار / 4 ماه حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت و رد عین (داربست فلزی مذکور) در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت آن بالمناصفه محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده / 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- جزایی ری- سلمان جور ابراهیمیان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/18

رای دادگاه

در خصوص تقاضای واخواهی خانم ل. و. به وکالت از آقای س. ض. در دادنامه --- مورخ 93/11/14 صادره از این شعبه که به موجب آن به اتهام مشارکت در سرقت خودرو به حکم مقرر محکوم شده، به دلیل اینکه مدافعات مرقوم موثر در رای نبوده و موجبات فسخ آن را فراهم ننموده و از لحاظ شکلی و استدلالی هم اشکالی به ذهن متبادر نمی گردد به نظر رای صحیح و وفق مقررات صادر گردیده، لذا با استناد به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض، دادنامه معترض عنه به عینه تایید می‌شود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- جزایی ری- سلمان جور ابراهیمیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/24

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل. و. به وکالت از آقای س. ض نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/03/18 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی شهر ری نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از سوی محکوم علیه و وکیل وی دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید اقامه نکرده اند و رسیدگی به پرونده و صدور دادنامه نیز وفق موازین قانونی صورت گرفته است لذا دادگاه به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه مذبور را در مورد وی تائید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

بیژن خورشیدوند - احمد شیری خان

منبع
برچسب‌ها