واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر واخواهی، خارج از مهلت واخواهی و در مهلت تجدیدنظرخواهی باشد، تجدیدنظرخواهی تلقی می‌شود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم م. ت.ن. و آقای س. ح. وکلای دادگستری به وکالت از خانم م. ش.ب. به طرفیت آقای ن. ش. به خواسته خلع ید خوانده از پلاک ثبتی... مقوم به 50/010/000 ریال و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از 1387/12/26 به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که حسب سند رسمی، خواهان مالک شش‌دانگ پلاک فوق می‌باشد که خوانده آن را تصرف کرده که خواهان مراتب را در شورای حل اختلاف با جلب نظر کارشناس تامین دلیل که کارشناس منتخب، حدود ملک را تشریح و مساحت ملک را 5210 مترمربع اعلام داشته که در قسمت شمالی یک ساختمان در سه طبقه هر طبقه به مساحت 160 مترمربع به صورت دوبلکس با نمای نیم دایره که طبقه زیر به صورت پارکینگ و سرویس بهداشتی و طبقه همکف با ورودی پله و طبقه دوم با اتاق خواب می‌باشد و باقیمانده ملک به صورت یک قطعه باغچه با درختان غرس شده که عمدتا گردو می‌باشد و یک انباری به مساحت 30 مترمربع وجود دارد. حالیه با توجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و پاسخ اداره ثبت اسناد مبنی بر اینکه پلاک فوق به نام آقای ن. ش. بوده که برابر سند قطعی 519 - 1388/07/14 دفترخانه تهران به ع.ر. ح. ن. انتقال یافته و سپس برابر سند قطعی 120521 - 1392/11/28 دفترخانه تهران به خانم م. ش.ب. انتقال گردیده است و با توجه به نظریه کارشناس در پرونده تامین دلیل و با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ قانونی در جلسه حاضر نشده و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده است خواسته خواهان وارد تشخیص و به استناد مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم به خلع ید خوانده از شش‌دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی به مساحت 5210 متر مربع و تحویل آن به خواهان صادر و اعلام می‌دارد. اما در مورد مطالبه اجرت‌المثل با توجه به استرداد دادخواست در این قسمت به استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌گردد و به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 670/000 ریال به‌ عنوان هزینه دادرسی و پول تمبر و مبلغ 1/836/000 ریال هزینه کارشناس در حق خواهان محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند

محمد عبداللهی

رای دادگاه بدوی

قرار دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ن. ش. به طرفیت خانم م. ش.ب. به خواسته واخواهی از دادنامه --- - 1393/05/25 که به موجب این دادنامه واخواه به خلع ید از شش‌دانگ عرصه و اعیان پلاک... فرعی از... اصلی به مساحت 5210 مترمربع و خسارات دادرسی محکوم شده است با توجه به اینکه دادنامه مطابق قانون در تاریخ 1393/09/06 به واخواه ابلاغ لیکن وی دادخواست واخواهی را در تاریخ 1393/09/29 خارج از فرجه 20 روزه قانونی تقدیم دادگاه نموده لذا به استناد ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد واخواهی واخواه صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند

محمد عبداللهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. ش. ع.ه خانم م. ش.ب. با وکالت خانم م. ت.ن. و س. ح. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/25 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظرخواه مبنی بر واخواهی از دادنامه غیابی شماره 304 - 1393/05/25 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند با توجه به اینکه دادخواست واخواهی خارج از فرجه بیست روزه قانونی تقدیم دادگاه گردیده لذا به استناد ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد واخواهی واخواه صادر گردیده است، با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد. بنابراین به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد. این رای قطعی است. ضمنا به دادگاه محترم بدوی متذکر می‌گردد با توجه به اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه داخل در فرجه تجدیدنظرخواهی است لذا مقتضی است در اجرای تبصره 3 ماده 306 قانون مزبور نسبت به انجام تبادل لوایح و تکمیل پرونده و ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر اقدام نماید.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

منبع
برچسب‌ها