بدون عنوان

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/02/25

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده: در این پرونده ف. ر. ک. در 98/11/16 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج به طرفیت ص. ع. ک. ب. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در 82/4/14 با خوانده ازدواج نموده و دو پسر ویک دختر دارند خوانده نفقه نمی دهد. و بارها فحاشی وضرب وجرح نموده است. شعبه *در 99/3/7 تشکیل جلسه داده است.خواهان گفته خوانده مسئولیتی در قبال زندگی ندارد. و هر دفعه به بهانه ای توهین وکتک کاری می کند. کار نمی کند. من باید بروم خانه پدرش برنج و روغن بگیرم. غذا را با مادرش می خورد. خوانده گفته دروغ است. من می گویم برو لباس بگیر بهانه می اورد. کتک کاری دروغ است. مادرم 74 سال دارد. خرجی خانه را من می دهم. خواهان گفته شاهد دارم. همسایه ها هستند. دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. داور زوج اعلام کرده ایشان قصد طلاق ندارد. لیکن داور زوجه نظر به عدم سازش داده است. دادگاه به موجب دادنامه شماره * 99/3/19 با عدم احراز عسر و حرج حکم بر بطلان دعوی خواهان داده است. مطابق برگ 36 پرونده زوجه مجبور به ترک زندگی شده و زوج اظهار داشته نمی خواهد با او زندگی کند می خواهد زن دیگری بگیرد و گفته اگر اینجا بماند هم زن می گیرم. خانم ف. ر. کهرویی نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. در مورد درخواست تمکین دعوی زوج رد شده است. دادگاه تجدیدنظر مقرر نموده در مورد نفقه و ضرب و جرح و رابطه زناشویی که زوجه استناد نموده توسط دادگاه بدوی تحقیق شود. گزارش تحقیق نیروی انتظامی به شرح ص 57 حکایت از این دارد. که وضعیت مالی و اقتصادی زوج مطلوب نیست. پزشکی قانون نیز به شرح ص 61 اعلام کرده زوج اختلال شخصیت بدبینی دارد. دادگاه بدوی در 99/11/15 خلاصه پرونده تمکین را درج نموده زوج درخواست تمکین نموده است. خوانده گفته ایشان خانه ندارد. یک خانه گلی دارد. که حمام ندارد. اشپزخانه ندارد. تلویزیون ندارد. خودش نامه نوشته که من ازخانه بیرون بروم. نامه در پرونده وجود دارد. خواهان (زوج) گفته این را برادر همسرم نوشت ومن امضای کردم. زوجه گفته من چند سال بخاطر بچه ها صبر کردم. دیگر نمی خواهم برگردم. و خلاصه کاملی از پرونده خواسته تمکین درج شده است. دادگاه تجدیدنظر در 99/12/20 تشکیل جلسه داده است. زوجه گفته 15 سال است.که مرا عذاب و اذیت وکتک کاری می کند. می گوید اگر کشتمت حق اعتراض نداری من را بیرون کرد گفت تو را نمی خواهم می خواهم زن بگیرم. نفقه نمی دهد. امکانات زندگی ندارد.خودش با خانواده اش غذا می خورد. خانواده اش هم ت. می زنند یکبار برای کتک کاری شکایت کردم در سال 86 بود که تعهد دادند. یک سال است.خانه پدرم هستم. مهریه ام 14 سکه است. و دو دانگ خانه و هشت میلیون تومان که جدا اقدام کردم. در مورد نفقه اقدام کردم. که شش ماه را به حساب ریخته است. اما در مورد باقیمانده اجراییه صادر شده است. زوجه گفته من او را بیرون نکردم. برادر و پدر و مادرش امدند او را بردند و نوشته نوشتند من امضای کردم. ناراحت بودم متن را نخواندم. اینها را برادرش نوشت من او را نزدم. اگر می زدم شکایت می کرد. زوجه گفته یک سال همسرم نه پیش من خوابید نه حرف زد. گفت اینقدر زجرت می دهم که فرار کنی. زوج گفته دروغ است. زوجه گفته قسم می خورم. با اینکه ایشان قسم بخورد. زوج گفته حاضرم قسم بخورم. دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره * 99/12/24 دادنامه بدوی را تایید نموده است. ف. ر. کهرویی از دادنامه فرجامخواهی که متن لایحه ایشان و پاسخ فرجامخوانده در زمان شور قرائت می‌گردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره */ 12/14 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای متن رای

رای شعبه

فرجامخواهی خانم ف. ر. ک. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/12/14 صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج صادر گردیده وارد و موجه میباشد. زیرا اولا دعوی زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین با توجه به اقرار زوج به اینکه قصد ازدواج دارد. و زوجه را نمی خواهد رد شده است.ثانیا زوجه در خصوص نفقه معوقه اقدام به طرح دعوی نموده و مدعی است.پس از اجراییه زوج بخشی از نفقه را پرداخت نموده و دادگاه در مورد اینکه زوج نفقه زوجه را به طور کامل داده یا خیر تحقیق ننموده است.ثالثا اینکه زوجه در خصوص ایذای و اذیت زوج و توهین و تحقیر ایشان به شهادت همسایگان استناد نموده لیکن در خصوص این خواسته وی و استماع شهادت نیز توجه نشده است.رابعا ادعای زوجه مبنی بر اینکه زوج به او علاقه ای ندارد. و هیچگونه رابطه ای هم با او نداشته با توجه به اقرار نامه کتبی زوج که اعلام کرده زوجه را نمی خواهد و قصد ازدواج دارد. مقرون به صحت میباشد. خامسا ادعای زوجه در خصوص اینکه زوج مخارج زندگی را نمی دهد با تحقیقات نیروی انتظامی به شرح ص 57 که اعلام نموده وضعیت اقتصادی مطلوبی زوج ندارد. انطباق دارد. از طرفی پزشکی قانونی به شرح ص 61 اختلال شخصیت بدبینی زوج را نیز اعلام نموده که با ادعای زوجه از نظر رفتار روانی زوج انطباق دارد. لذا با توجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌نماید./ا 400/3/1

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. ت.

منبع
برچسب‌ها