رای شماره 45 مورخ 1381/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 118/78

شاکی: مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 20 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 8 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 45

مقدمه: الف) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه76/831 موضوع شکایت آقای ابوالفضل امامی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان بیرجند به خواسته مطالبه پاداش حسن خدمت به شرح دادنامه شماره 775 مورخ 1377/06/16حکم برد شکایت صادر نموده است. ب) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/386 موضوع شکایت آقای ابوالفضل امامی به طرفیت اداره آموزش وپرورش به خواسته مطالبه پاداش بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 1366 مورخ 1377/07/23 شاکی را مستحق به برخورداری از پاداش مورد مطالبه بر مبنای دو ماه حقوق و مزایا حداکثر تا مبلغ یکصدوشصت‌هزار ریال تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

شکایت شاکی در شعبه20 دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه قطعی شماره 775 مورخ 1377/06/16در پرونده کلاسه 76/831 مردود اعلام شده و موضوع اعتبار امر مختوم را داشته و در نتیجه رسیدگی ماهوی مجدد نسبت به همان شکایت در شعبه10 دیوان فاقد وجاهت قانونی بوده است. بنابه جهات فوق‌الذکر دادنامه شماره 1366مورخ 1377/07/23در پرونده کلاسه 77/386 شعبه10دیوان فاقد آثار و اعتبار قانونی می‌باشد و به همین جهت مورد از مصادیق آراء قطعی متناقض موضوع ماده20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 نمی‌باشد و موری برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع