رای شماره 159 مورخ 1383/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 208/80

شاکی:آقای بهروز گلشن

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 13و17 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 28 تیر 1383

شماره دادنامه: 159

مقدمه: الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/1151 موضوع شکایت آقای بهروز گلشن به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته، همطرازی مدرک تحصیلی لیسانس با فوق لیسانس به شرح دادنامه شماره 236 مورخ26/3/76 حکم به رد شکایت صادر نموده است. ب- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/1 موضوع شکایت آقای ولی‌الله ابراهیمی به طرفیت وزارت علوم و آموزش عالی، سازمان جنگلها و مراتع کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته ارتقاء گروه استخدامی معادل فوق لیسانس و اقدام قانونی مشابه در مقایسه با فارغ التحصیلان مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان به شرح دادنامه شماره 800 مورخ 13/12/75 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ج- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/468 و70/114 موضوع شکایت آقای عبدالغفار شجاع و غیره به طرفیت وزارت علوم و آموزش عالی، سازمان جنگلها و مراتع کشور و سازمان امور استخدامی کشور به خواسته ارتقاء گروه و ارزش استخدامی فارغ التحصیلان مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان همانند دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس به شرح دادنامه شماره 732 و 733 مورخ 29/11/70 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. د- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/309 موضوع شکایت آقای حسین پویان به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و سازمان امور اداری و استخدامی به خواسته برخورداری از مزایای دارندگان مدرک فوق لیسانس به شرح دادنامه شماره 1459 مورخ 23/11/79 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

تناقض آراء مورد نظر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه شماره 398 - 399 مورخ 8/12/78 هیات عمومی دیوان گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان موضوع وجود ندارد و تناقض آراء فوق‌الذکر مشمول مدلول دادنامه فوق‌الاشعار می‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع