رای شماره 114 مورخ 1382/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 81/81

شاکی: آقای منصور دهلوی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 10 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 18 خرداد 1382

شماره دادنامه: 114

مقدمه: الف- شعبه 4 در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1928 موضوع شکایت خانم عزت ملوک‌زاده و غیره به طرفیت شهرداری منطقه 9 اصفهان به خواسته اعتراض به آراء مورخ 1380/05/30 و 1380/06/14 کمیسیونهای ماده صد به شرح دادنامه شماره 1302 مورخ 1380/07/19 حکم بورود شکایت و نقض آراء مورد اعتراض و احاله پرونده به کمیسیون همعرض صادر نموده است.ب- شعبه 10 در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1163 موضوع شکایت آقای حسین زارع‌شیرازی به طرفیت شهرداری منطقه 9 اصفهان به شرح دادنامه شماره 1859 مورخ 1379/09/03 شکایت علیه شهرداری را موجه ندانسته و رد نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه‌های فوق الذکر بر اساس مستندات و محتویات خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری بشمار نمی‌رود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع