اعتبار امر مختومه در دعوی طلاق به جهت عسر و حرج

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: از آنجایی که اسباب عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک متعدد است، رد دعوی طلاق به جهت عسر و حرج، مانع از طرح دوباره آن با توسل به مصداق جدیدی از عسر و حرج نبوده و این دعوی مشمول ایراد اعتبار امر مختومه نمی شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/26

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان خانم الف. ه. فرزند ن. با وکالت اقای ح. ه.ن. به طرفیت خوانده آقای علی پ. فرزند گ. به خواسته طلاق به علت عسر وحرج شدید درادامه زندگی مشترک با زوج به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشتند خوانده موصوف به دلالت سند ازدواج شماره 8762 تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره 53 شهر قدس همسر شرعی و قانونی خواهان می‌باشد و نیز اذعان داشته بیش از چهار سال زوج موکل را مورد ضرب و شتم قرار می داده و 92/8/6 نیمه شب موکل را از منزل در شهرقدس اخراج نموده و بعدازآن حکم تمکین از دادگاه گرفته بدون اینکه منزلی برای زوجه تهیه نماید به حکم دادگاه ازدواج مجدد نموده و موکل از تاریخ فوق الذکر تا کنون بلا تکلیف است و این بلا تکلیفی موجب عسروحرج وی شده است اگرچه موکل اقرار بر دریافت مهریه داشته اما دراثر اغفال و اجبار زوج بوده و مهریه ای دریافت نشده است لذا خواستار صدور حکم به خواسته اعلامی شدند. وکیل خوانده نیز با حضور درجلسه دادرسی طی لایحه پیوست اعلام داشت که باطلاق مخالف هستند و نیزاذعان داشته طی دادنامه قطعیت یافته شماره 887 صادره از شعبه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران درخواست طلاق زوجه به لحاظ عسروحرج رد شده بنابراین از اعتبار امر مختومه دارد که دادگاه با مداقه درآن دادنامه سبب عسر و حرج، سوء رفتار و سوء معاشرت زوج دراثر ضرب و جرح و فحاشی و عدم پرداخت نفقه مطرح شده که دراین دادگاه سبب آن بلا تکلیفی زوجه پس از چهار سال کشمکش فیما بین زوجین دارد و با توجه به اینکه سبب عسروحرج حصری نیست لهذا ادعای وکیل خوانده مردود است لذا با توجه به اینکه مساعی دادگاه در انصراف خواهان از طلاق موثر نبود موضوع برابر مقررات جهت اصلاح ذات البین و یا انصراف خواهان از طلاق به داوری ارجاع گردید که این امر نیز منتهی به حصول نتیجه نشد لذا با توجه به اظهارات وکیل خواهان و دادنامه های متعدد پیوست که مبین اختلاف شدیدزوجین درزندگی مشترک دارد و چهارسال ازآن می گذرد و این عدم سازگاری قطعا تبعات جسمی و روحی مضر برای خواهان دارد و حتی درفرضی که زوجه مهریه یا اجرت المثل خود را دریافت داشته این نافی تقاضای خواهان برای رهایی از عسر وحرج نیست و زوج هم نمی تواند به این بهانه اعمال حق خود را موجب اضرار زوجه قرار دهد و این نکته درنظریه داوران و لحن زوج درمحضر داوران نهفته است لذادادگاه باپذیرش دعوی خواهان مستندا به مواد 1119 و 1143 قانون مدنی مواد 24 تا 39 قانون حمایت خانواده حکم به طلاق و اجبار زوج به مطلقه نمودن خواهان (همسرش) به طلاق صادر می‌نماید حضانت فرزند با پدر خواهد بود و در خصوص مهریه و اجرت المثل و ملاقات فرزند و جهیزیه طی دعاوی مستقل تعیین تکلیف شده است. بر این اساس زوجه می‌تواند با حضور در محل دفتر رسمی طلاق وبا فرض استنکاف زوج از حضور با استفاده از وکالت بلاعزل ماخوذه به موجب شروط ضمن عقد نکاح که از ناحیه زوج به وی تفویض گردیده و با قبول مابذل از ناحیه زوج و تحت شرایط مذکور نسبت به مطلقه نمودن خودش به طلاق بائن قضایی اقدام نماید بدینوسیله به سردفترمحترم طلاق نمایندگی در اجرای صیغه طلاق اعطاء می‌گردد و لازم است نسبت به اخذ گواهی عدم بارداری از زوجه اقدام نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد/ ضمنا اعتبار رای اصداری شش ماه از تاریخ قطعیت است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده یک تهران - قاسم رستم زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/29

رای دادگاه

در مورد تجدیدنظرخواهی علی پ. به طرفیت الف. ه.ن. ت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/12/26 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر گردید نظر به ملاحظه استدلال دادگاه محترم بدوی که چندین سال زوجین اختلاف دارند لذا ایراد تجدیدنظرخواهی واردنمیباشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاو مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی باهیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدید نظرخواه را واردو محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی نجفی سوادرودباری- غلامرضا نحوی

منبع
برچسب‌ها