نظریه مشورتی شماره 7/98/671 مورخ 1398/11/08

تاریخ نظریه: 1398/11/08
شماره نظریه: 7/98/671
شماره پرونده: ک 176-861-89

استعلام:

خصوصیت مشهود بودن جرم که مامور می‌تواند براساس آن اقدام نماید تاچه زمانی ادامه دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به استعمال عبارات «حین وقوع جرم» یا «بلافاصله پس از وقوع جرم» در غالب بندهای ذیل ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، خصوصیت مشهود بودن جرم که مأمور می‌تواند بر اساس آن اقدام کند، ناظر به فوریت امر است و ملاک تشخیص، فاصله زمانی متعارف بین زمان وقوع جرم با اقدام ضابط دادگستری است و به هر حال اتصال عرفی باید احراز شود.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)