رای شماره 369.1 مورخ 1381/10/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 282/81

شاکی: آقای نامی غلامپور

موضوع: رسیدگی مجدد به رای صادره از شعبه پنجم درپرونده کلاسه73/777

تاریخ رای: یکشنبه 15 دی 1381

شماره دادنامه: 369.1

مقدمه: آقای نامی غلامپور دادخواستی به طرفیت اداره کل تربیت بدنی اصفهان به خواسته، ابطال کلیه اقدامات وتصمیمات اداره طرف شکایت تقدیم داشته که به شعبه پنجم ارجاع و به کلاسه 73/777 ثبت شده و پس از رسیدگی منجر به صدور دادنامه قطعی شماره1036 مورخ 1375/07/30 مبنی بر رد شکایت گردیده‌ است. متعاقباً شاکی خواستار اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18قانون دیوان عدالت اداری شده که تقاضای او در این بابت مورد موافقت قاضی صادر کننده رای قرار نگرفته و پس از نسخ تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون فوق‌الذکر درخواست تجدیدنظر شاکی به شعبه اول تجدیدنظر ارجاع شده و آن شعبه به شرح دادنامه شماره 763 مورخ 1378/06/15 به استدلال اینکه درخواست شاکی خارج از مهلت قانونی تسلیم شده است قرار رد درخواست صادر نموده‌اند و بر اثر شکایت و اعتراض شاکی ریاست محترم قوه قضاییه در اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه در اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب 1378 لزوم رسیدگی مجدد به قضییه در دیوان را اعلام داشته‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به عدم تحقق و اجتماع شرایط قانونی مقرر در تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372/02/26 و عدم احراز علل و جهات قانونی لازم در خصوص طرح و رسیدگی به موضوع در هیات عمومی دیوان، موجبی برای امعان نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده فوق‌الذکر در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع