مرجع صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان حین انجام وظایف ذاتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/10
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر تاکستان

موضوع

مرجع صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان حین انجام وظایف ذاتی

پرسش

مأموران انتظامی شهرستان حین گشت زنی در خیابان مشاهده نموده اند که یک دستگاه خودروی پژو به رانندگی شخص الف برای یکدستگاه خودروی پراید با چهار نفر سرنشین مونث ایجاد مزاحمت نموده که پس از اعلام ایست با بلندگوی خودرو، متواری شدند که با تعقیب و گریز متوقف، سپس از خودرو پیاده با مأمورین درگیری فیزیکی داشته و پرسنل ناجا فحاشی و با کمک واحدهای گشتی متهمین به کلانتری دلالت و به علت اظهار تألم متهمین از ناحیه اعضای بدن و تماس با اورژانس با هماهنگی قاضی کشیک، بیمارستان اعزام شدند و پس از آزادی به عنوان شاکی به علت ایراد ضرب و جرح عمدی از سوی مأمورین اعلام شکایت نموده اند. مرجع صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان کدام مرجع می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه جرم مامورین در حال انجام وظیفه ذاتی آنان بوده است مستند به ماده 597 قانون آئین دادرسی کیفری سازمان قضایی نیروهای مسلح، صالح به رسیدگی می‌باشد؛ بدیهی است جرمی که مامورین انتظامی ضابط در حین انجام وظیفه قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود مرتکب شوند دادگاه های کیفری صالح به رسیدگی خواهند بود؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تائید است.

نظر اکثریت

مأمورین در حال انجام وظیفه ذاتی خود در مقام مأمور نیروی انتظامی بوده اند و اگر مأمورین انتظامی حین انجام وظایف مذکور در بند 8 ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1369 که تحت نظارت و تعلیمات دادگستری نیستند اگر مرتکب جرمی شوند چون در مقام ضابط دادگستری نیستند موضوع منصرف از مفاد اصل 172 قانون اساسی و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح بوده و جرم در ارتباط با وظیفه ذاتی و قانونی تلقی می‌شود. بنابراین دادسرای نظامی براساس صلاحیت ذاتی خود رسیدگی را برعهده دارد.

نظر اقلیت

موضوع مسئله مطروحه مطابق با بند الف ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و مأمور که در راستای گشت جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم مرتکب جرم شود ضابط محسوب و به جرم وی در دادسرای عمومی رسیدگی می‌شود.

منبع
برچسب‌ها