فرجام خواهی توسط اداره سرپرستی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که متقاضی صدور حکم حجر اداره سرپرستی باشد؛ اشخاصی که تنها نقش اعلام کننده را دارند جهت طرح فرجام خواهی فاقد سمت هستند.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرکرد طی دادنامه شماره --- - 1392/10/23 در خصوص درخواست اداره سرپرستی دادگستری شهرکرد مبنی بر صدور حکم حجر آقای م.ک. توجها به محتویات پرونده ازجمله گواهی پزشکی قانونی به شماره...که اجمالا سفاهت نامبرده را تایید کرده است و با بررسی نحوه گفتار و رفتار وی در دادگاه و سایر قرائن مثبته موجود و با توجه به نظریه مشاور قضایی حجر نامبرده را به سبب سفاهت در حال حاضر محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 1211 و 1213 قانون مدنی و ماده 57 قانون امور حسبی حکم حجر وی را صادر نموده است و در خاتمه رای اعلام کرده حجر از تاریخ ایجاد علت است که متصل به زمان صغر می‌باشد. آقای م.ک. نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری با معرفی تجدیدنظرخواه به کمیسیون پزشکی قانونی اقدام نموده که طی نظریه 23 ک 21 - 1393/02/08 اعلام کرده است که بر اساس معاینه و مصاحبه و سوابق طبی و شغلی نامبرده دارای ضریب هوشی در حد مرزی می‌باشد که مانع از تصرفات در اموال و حقوق خودش نمی‌باشد و توانایی اداره امور خود را دارد. وکیل تجدیدنظرخواه نیز طی لایحه‌ای در این مرحله با تقدیم استشهادیه‌ای مبنی بر اینکه موکل وی از سلامت عقلی برخوردار است سرانجام طی دادنامه شماره --- - 1393/02/10 با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی که مصون از ایراد و تعرض مانده است نهایتا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و با نقض دادنامه فرجام‌خواسته حکم به رد درخواست خواهان بدوی صادر نموده است. این رای مورد فرجام‌خواهی خانم س.الف. واقع شده و پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از ارجاع آن به این شعبه توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر است. در لایحه فرجام‌خواهی خلاصتا اظهار شده که فرجام‌خوانده از همان ابتدای کودکی به این بیماری مبتلا بوده و به همین علت از خدمت سربازی معاف شده است و لذا ضمن اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی تقاضای نقض دادنامه فرجام‌خواسته را نموده است. پرونده حکایت دیگری ندارد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می‌شود فرجام‌خواه در پرونده صدور حکم حجر صرفا اعلام‌کننده بوده و متقاضی صدور حکم حجر اداره سرپرستی دادگستری شهرکرد بوده است و دادنامه اولیه مبنی بر صدور حکم حجر آقای م.ک. نیز بر همین مبنا بوده است. بنابراین خانم س.الف. (فرجام‌خواه) اصولا در پرونده مطروحه به لحاظ اینکه مستقیما در دعوی دخالتی نداشته نمی‌تواند به‌عنوان فرجام‌خواه قرار گیرد و با استفاده از ملاک ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ عدم احراز سمت مشارالیها فرجام‌خواهی مردود اعلام می‌شود.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی کشور

معینی- تقویان

منبع
برچسب‌ها