نظریه مشورتی شماره 7/98/797 مورخ 1398/06/13

تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/98/797
شماره پرونده: 98-168-797 ک

استعلام:

چنانچه شکایتی در بازپرسی مطرح و به دلیل فقد ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر و مورد موافقت دادستان واقع و قرار صادره قطعی و شاکی تقاضای اعمال ماده 278 قانون آیین کیفری را نموده و دادستان با تعقیب مجدد متشاکی موافق ولیکن بازپرس قبل از شروع به تحقیقات مقدماتی جدید مخالف تعقیب مجدد می‌باشد آیا موضوع اختلافی فی ما بین باپرس و دادستان می‌باشد یا خیر؟ یا بازپرس مکلف به تعقیب مجدد بوده و چنانچه نظر به قرار منع تعقیب داشته صادر و در صورت مخالفت دادستان با قرار صادره نظر به جلب دادرسی حل اختلاف به محاکم کیفری دو می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 73، 105 و 266 و قسمت اخیر ماده 76، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که؛ حکم موضوع ماده 278 این قانون مبنی بر «تجویز تعقیب مجدد پس از کشف دلیل جدید با نظر دادستان» از قلمرو شمول موارد امکان اختلاف بازپرس و دادستان موضوع مواد 272 و 269 قانون مذکور خارج است و لذا در فرض سوال، متعاقب تجویز تعقیب مجدد از سوی دادستان، بازپرس مکلف است مطابق مقررات نسبت به «رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی» و «اتخاذ تصمیم مقتضی» اقدام نماید.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)