نظریه مشورتی شماره 7/1401/228 مورخ 1401/05/10

تاریخ نظریه: 1401/05/10
شماره نظریه: 7/1401/228
شماره پرونده: 1401-168-228 ک

استعلام:

بر اساس ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده تجویز اعاده دادرسی صادر شود، آیا دادگاه بدوی و تجدید نظر، الزامی به تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین (رسیدگی ترافعی) دارد؟ یا اینکه در صورت نیاز بدون تعیین وقت رسیدگی، می‌تواند مبادرت به صدور حکم ماهوی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی که متعاقب تجویز اعاده دادرسی در موارد مذکور در ماده 474 قانون یادشده، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به آن ارجاع شده است، مکلف به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوی کیفری می‌باشد؛ زیرا رسیدگی ماهوی به دعوی با لحاظ مواد 342 و 359 قانون یادشده، ملازمه با انجام تحقیق و استماع اظهارات طرفین دعوی با رعایت اصل تناظر دارد. بدیهی است دادگاه مربوط پس از انجام رسیدگی، حسب مورد رأی مقتضی را صادر خواهد نمود.

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها