ماده 2 قانون محاسبات عمومی کشور

وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.