درخواست ابطال صورت جلسه به دلیل عدم صلاحیت مدیران

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که مستند درخواست ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه و سهام سهامداران، عدم صلاحیت اعضای هیات مدیره باشد، رسیدگی به دعوی ابطال صورت جلسه، متوقف بر ابطال صورت جلسه مجمع و هیات مدیره مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم الف. پ. با وکالت اتفاقی خانم ف. ز.ف. به طرفیت شرکت م. (سهامی خاص) به شماره ثبت 118460 مورخ 30/9/74 با وکالت د.ف. پ. به خواسته ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه و سهام سهامداران شرکت سهامی خاص م. مرکز الف. در مورخ 9216/06/92 در دفتر اداره ثبت شرکت ها با احتساب هزینه دادرسی، دادگاه نظر به اینکه ماحصل خواسته خواهان ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه و سهام سهامداران شرکت خوانده به لحاظ عدم وجود صلاحیت برای اعضای هیات مدیره شرکت به جهت شمول بند 2 ماده 111 قانون تجارت می‌باشد علی هذا دادگاه با عنایت به بررسی محتویات پرونده و نظر به اینکه رسیدگی به دعوی حاضر مبنی بر ابطال صورت جلسه مجمع، فرع ابطال صورت جلسه مجمع و هیات مدیره مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت به اعتبار ادعای عدم صلاحیت اعضای هیات مدیره می‌باشد، بنابراین دعوی مطروحه به کیفیت مذکور قابلیت استماع را نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود نعمتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. پ. با وکالت ف. ز.ف. به طرفیت 1 - شرکت سهامی خاص م. مرکز الف. به شماره ثبت 118460 2 - م. ج. 3 - ع. الف. ج. 3 - ه. ش. 4 - ع. ب. ع. 5 - ج. الف. ح. 6 - ع. ع.س. نسبت به دادنامه --- شعبه محترم بدوی که طی آن خواسته تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه و سهام سهامداران شرکت مذکور با احتساب هزینه دادرسی منجر به صدور قرار رد شده است، دلیلی که موجب نقض دادنامه مذکور باشد ملاحظه نشد. فلذا نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی‌باشد، لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مذکور ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها