تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تجدیدنظرخواهی از رای غیابی در مهلت واخواهی، واخواهی محسوب و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی الف. م. به طرفیت الف. ن. به خواسته تقاضای ازدواج مجدد. نظر به کپی مصدق سند رسمی ازدواج رابطه زوجیت دائمی متداعیین محرز است مطابق دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/09 شعبه دوم حقوقی دادگستری ملارد و تاییدیه آن طی دادنامه شماره --- مورخه 1393/06/29 شعبه --- تجدیدنظر استان تهران خوانده محکوم به تمکین از خواهان شده است که بنا بر اظهارات خواهان زوجه باز هم از تمکین خودداری می‌کند. عدم حضور و دفاعیه وی بیانگر صحت اظهارات خواهان می‌باشد. از طرفی خواهان معلم بوده و خانه شخصی دارد از ملائت مالی خوبی برخوردار است به طوری که می‌تواند امور معیشتی دو زن را فراهم نماید. با این اوصاف، خواسته خواهان ثابت تشخیص و دادگاه مستندا به ماده 16 قانون حمایت خانواده حکم به تجدید فراش زوج برای بار دوم صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی ملارد

علی امین نژاد

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص واخواهی الف. ن. با وکالت ف. الف. و الف. ع. به طرفیت الف. م. نسبت به دادنامه شماره --- موضوع پرونده کلاسه --- صادره از این شعبه؛ نظر به اینکه دادنامه معترض‌عنه منطبق با مدارک و دلایل موجود در پرونده اصدار گردیده است و واخواه دلیلی که بتواند آن را مخدوش نماید ارایه نداده است فلذا دادگاه ضمن رد اعتراض معترض مستندا به ماده 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی حکم فوق‌الذکر را عینا تایید و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده) ملارد

علی امین نژاد

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص واخواهی الف. ن. با وکالت ف. الف. و الف. ع. به طرفیت الف. م. نسبت به دادنامه شماره --- موضوع پرونده کلاسه --- صادره از این شعبه؛ نظر به اینکه دادنامه معترض‌عنه منطبق با مدارک و دلایل موجود در پرونده اصدار گردیده است و واخواه دلیلی که بتواند آن را مخدوش نماید ارایه نداده است فلذا دادگاه ضمن رد اعتراض معترض مستندا به ماده 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی حکم فوق‌الذکر را عینا تایید و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده) ملارد

علی امین نژاد

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص واخواهی الف. ن. با وکالت ف. الف. و الف. ع. به طرفیت الف. م. نسبت به دادنامه شماره --- موضوع پرونده کلاسه --- صادره از این شعبه؛ نظر به اینکه دادنامه معترض‌عنه منطبق با مدارک و دلایل موجود در پرونده اصدار گردیده است و واخواه دلیلی که بتواند آن را مخدوش نماید ارایه نداده است فلذا دادگاه ضمن رد اعتراض معترض مستندا به ماده 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی حکم فوق‌الذکر را عینا تایید و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده) ملارد

علی امین نژاد

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص واخواهی الف. ن. با وکالت ف. الف. و الف. ع. به طرفیت الف. م. نسبت به دادنامه شماره --- موضوع پرونده کلاسه --- صادره از این شعبه؛ نظر به اینکه دادنامه معترض‌عنه منطبق با مدارک و دلایل موجود در پرونده اصدار گردیده است و واخواه دلیلی که بتواند آن را مخدوش نماید ارایه نداده است فلذا دادگاه ضمن رد اعتراض معترض مستندا به ماده 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی حکم فوق‌الذکر را عینا تایید و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده) ملارد

علی امین نژاد

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص واخواهی الف. ن. با وکالت ف. الف. و الف. ع. به طرفیت الف. م. نسبت به دادنامه شماره --- موضوع پرونده کلاسه --- صادره از این شعبه؛ نظر به اینکه دادنامه معترض‌عنه منطبق با مدارک و دلایل موجود در پرونده اصدار گردیده است و واخواه دلیلی که بتواند آن را مخدوش نماید ارایه نداده است فلذا دادگاه ضمن رد اعتراض معترض مستندا به ماده 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی حکم فوق‌الذکر را عینا تایید و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده) ملارد

علی امین نژاد

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص واخواهی الف. ن. با وکالت ف. الف. و الف. ع. به طرفیت الف. م. نسبت به دادنامه شماره --- موضوع پرونده کلاسه --- صادره از این شعبه؛ نظر به اینکه دادنامه معترض‌عنه منطبق با مدارک و دلایل موجود در پرونده اصدار گردیده است و واخواه دلیلی که بتواند آن را مخدوش نماید ارایه نداده است فلذا دادگاه ضمن رد اعتراض معترض مستندا به ماده 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی حکم فوق‌الذکر را عینا تایید و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده) ملارد

علی امین نژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. با وکالت ف. الف. و الف. ع. به طرفیت آقای الف. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/15 شعبه --- دادگاه عمومی ملارد در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم غیابی اجازه ازدواج مجدد تحت نظر قرار دارد، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه رای صادره نسبت به خانم الف. ن. غیابی صادر گردیده است، لذا اعتراض زوجه در مرحله واخواهی است پرونده با استناد به ماده 306 قانون آیین دادرسی جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه بدوی ارسال شود.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها