نظریه مشورتی شماره 7/1402/160 مورخ 1402/04/24

تاریخ نظریه: 1402/04/24
شماره نظریه: 7/1402/160
شماره پرونده: 1402-186/1-160ک

استعلام:

با عنایت به اینکه ماده 184 آیین‌نامه اصلاحی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1400/2/20 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی مقرر داشته است «زندانیان مربوط به جرایم سرقت مسلحانه، قاچاق مسلحانه و اخلال در نظام اقتصادی کشور و... پس از تحمل حداقل یک سوم مجازات، حق بهره‌مندی از فرایند اصلاحی رای باز (اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال در خارج از زندان) را دارند» خواهشمند است اعلام فرمایید آیا لفظ «مربوط» در مقرره قانونی یاد‌شده، شامل افرادی هم که بابت ارتکاب معاونت در ارتکاب این جرایم محکوم شده‌اند نیز می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به بند «ب» ماده 184 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20 با اصلاحات والحاقات بعدی، زندانیان مربوط به جرایم مذکور در این بند، پیش از تحمل حداقل یک سوم میزان محکومیت، از شرکت در فرآیند اصلاحی رای باز (اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا خروج از موسسه) ممنوع هستند. این ممنوعیت شامل تمامی زندانیانی است که در ارتکاب آن جرایم (جرایم مصرح در بند «ب» صدرالذکر) یا شروع به آن‌ها دخیل بوده و به همین جهت به مجازات حبس محکوم شده‌اند؛ اعم از مباشر، شریک و یا معاون جرم؛ زیرا ممنوعیت یاد‌شده ناظر بر جرایم مذکور در این بند است و نه مرتکب یا مرتکبان؛ بنابراین افرادی که به اتهام معاونت در ارتکاب این جرایم به مجازات حبس محکوم شده‌اند نیز مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 184 آیین‌نامه یاد‌شده و بند «ب» این ماده می‌باشند.

منبع