خواندگان اعتراض ثالث اجرایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مخاطب معترض ثالث اجرایی، صرفا خواهان و خوانده اصلی(محکوم له و محکوم علیه اجرایی)هستند، از این رو لزومی به اقامه دعوا به طرفیت دیگر اشخاص ذینفع در موضوع یا اطراف قرارداد مرتبط با موضوع دعوی نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/16

رای دادگاه

در خصوص اعتراض و شکایت خانم ب. پورعلیمحمّدی هرمزدآبادی به عنوان معترض ثالث به طرفیّت 1 - آقای ح. غ. 2 - خانم الف. ص.، نسبت به توقیف یک دستگاه آپارتمان (مورد درخواست خوانده ردیف دوم) در پرونده اجرایی کلاسه --- وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی با اوصاف اعلامی در پرونده و دستور توقّف عملیّات اجرایی، باتوجّه به محتویات پرونده، مستندات ارائه شده حاکی از این است که در قرارداد مشارکت، اشخاص دیگری غیر از معترض و طرفین دعوی، وجود دارند که طرف دعوی (اعتراض) قرار نگرفته اند، با وصف اعلامی، اعتراض، قابلیّت استماع نداشته، با استناد به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و استفاده از ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی (اعتراض) صادر می‌گردد. قرار صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیّدهادی تیموری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/13

رای دادگاه

راجع به اعتراض و تجدیدنظرخواهی ب. پور علیمحمدی هرمز آبادی با وکالت ش. ج. به طرفیت ح. غ. و الف. ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/16 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض به توقیف یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران تحت کلاسه اجرایی 930197 با این استدلال که در قرارداد مشارکت در ساخت اشخاص دیگری غیر از معترض و خواندگان اعتراض وجود دارند که طرف دعوی قرار نگرفتند، با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست با توجه به اینکه اساسا مخاطب معترض ثالث اجرایی، خواهان و خوانده کلاسه اصلی یا محکوم له و محکوم علیه اجراییه می‌باشند و معترض الزامی به مخاطب قرار دادن دیگر اشخاص ذینفع در موضوع یا اطراف قرارداد مرتبط با موضوع دعوا ندارد بنابراین دادگاه مستندا به بند ه- ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

منبع
برچسب‌ها