رای شماره 142 مورخ 1400/03/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: 9902216

موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی به شماره 201- 29/10/97 در خصوص صدور پروانه ساختمانی

تاریخ رای: 1400/03/12

شماره دادنامه:140009970906010142

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شاکی: آقای ایرج افتخاری فرزند خسرو

طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی به شماره 201- 29/10/97 در خصوص صدور پروانه ساختمانی

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی به شماره 201- 29/10/97 در خصوص صدور پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه صورتجلسه مذکور صرفاً با افزایش 10 درصدی (ده درصدی) کلیه ردیف های مندرج در دفترچه عوارض و دفترچه بهای خدمات سال 98 نسبت به سال 97 از نظر هیات تطبیق مصوبات شوراها بلامانع است.

(جلسه 201 مورخ 29/10/97)

1- نامه 4/17513 مورخ 12/10/97 شهرداری، در خصوص تعرفه عوارض محلی و بهاء خدمات و منابع درآمدی محلی پیشنهادی شهرداری و سازمان های تابعه (سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری و سازمان حمل و نقل همگانی (اتوبوسرانی) مورد عمل در سال 1398 به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 موضوع پس از بحث و بررسیهای لازم طی جلسات متعدد با حضور کارشناسان مربوطه شهرداری و سازمان های تابعه در جلسات مختلف با تغییرات انجام یافته در جلسه علنی شورا مطرح و به تصویب رسید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه موضوع شکایت مغایر با ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و ماده 5 قانون تجمیع عوارض و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مصوبه مورد نظر در راستای موازین قانونی و اختیارات شورا وضع شده و تقاضای رد شکایت می‌گردد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و همچنین در بند 26 ماده 80 قانون مذکور مقرر نموده است تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری ها از وظایف شوراهاست بنابراین مصوبه شماره 201 مورخ 29/10/97 مبنی بر افزایش 10 درصدی (ده درصدی) کلیه ردیف های مندرج در دفترچه عوارض و دفترچه بهای خدمات سال 98 نسبت به سال 97 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری- رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها