مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارت عدم انجام تعهد (خسارت قراردادی) قابل مطالبه نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/30

رای دادگاه

در خصوص دعوای مطرح شده از ناحیه آقای د. ن.الف. به وکالت از آقای الف. الف.پ. به طرفیت آقای م. م. با وکالت آقای ج. ح.پ. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام موضوع قراردادشماره 5071005475412 (خسارات ناشی از انجام تعهد)به میزان 1 . 100 . 000 . 000 ریال و الزام خوانده به پرداخت خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه تا یوم الوصول؛ بدین شرح که خواهان مدعی گردیده است مطابق مستندات موجود در پرونده خوانده علی رغم تعهد نسبت به تحویل مورد معامله در تاریخ 1392/05/30 به دلیل تخلفات ساختمانی و عدم تکمیل ساختمان از انجام آن تا تاریخ 1394/01/17 خودداری نموده و براساس توافق انجام شده مکلف به پرداخت خسارت به میزان روزانه دومیلیون ریال بوده و از پرداخت وجه التزام و ایفای تعهد خودداری می‌نماید بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته مطرح شده را دارد ووکیل خوانده در مقام بیان دفاعیات اظهار داشته عدم همکاری خواهان در انجام تعهدات منجر به تاخیر در تحویل مبیع گردیده است؛بنابراین دادگاه با عنایت به محتویات پرونده با درنظر داشتن این موضوع که استناد امضا ذیل و ظهر قرارداد توسط خوانده از ناحیه ایشان مورد خدشه و ایراد قرارنگرفته است و دلیلی مبنی بر انجام تعهد در موعد مقرر از ناحیه خوانده ارائه نگردیده است،دعوای مطرح شده را وارد تشخیص و به استناد مواد 198 - 515 - 519 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 ، 1301 ، 219 ، 221 ، 226 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1 . 100 . 000 . 000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه نسبت به خواسته از تاریخ مطالبه وجه ازطریق محاکم قضایی و ارائه دادخواست ( 1394/01/22 ) تا زمان پرداخت برمبنای شاخص اعلامی تورم بانک مرکزی و پرداخت خسارت دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و به استناد مواد 331 و 336 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلامشهر- محمدرضا مرادی حقگو

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/21

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. م. به طرفیت اقای الف. الف.پ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/7/30 صادره ازشعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر که به موجب ان حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت مبلغ یک میلیارد ویکصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته (خسارت ناشی ازعدم انجام تعهد) وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست ( 94/1/22 )لغایت زمان وصول وپرداخت خسارت دادرسی صادرگردیده است ازبررسی محتویات پرونده نظربه اینکه قبل ازتکمیل تحویل ساختمان معنا ومفهوم نداشته و تجدیدنظرخواه مدرک ودلیلی برتکمیل ساختمان درمواعد اعلامی ارایه نداده بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آن را ایجاب نماید ورای مزبور بارعایت اصول وتشریفات دادرسی صادروفاقد ایرادواشکال عمده بوده و موضوع مشمول هیچ یک ازجهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا به تجویز ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نسبت به اصل خواسته وپرداخت هزینه دادرسی تاییدواستوار می‌نماید ولی در خصوص پرداخت خسارت تاخیرتادیه اعتراض وارد است زیرا خواسته تجدیدنظرخوانده در دادخواست تقدیمی مطالبه خسارت ناشی ازعدم انجام تعهد (خسارت قراردادی) بوده واین موضوع مشمول مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده لذا به تجویز ماده 358 قانون مورد اشاره دادنامه تجدیدنظرخواسته درقسمت مزبور نقض وبه استناد ماده 197 قانون مارالذکر حکم بربی حقی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده)صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

رسول محمدی- مسعود اقتصادی

منبع
برچسب‌ها