نظریه مشورتی شماره 7/96/657 مورخ 1396/03/20

تاریخ نظریه: 1396/03/20
شماره نظریه: 7/96/657
شماره پرونده: 69-861/1-404

استعلام:

آیا دادیار یا بازپرس در خصوص جرایم منافی عفت موضوع ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 با اصلاحات بعدی باید با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ارسال کند یا بر ارسال پرونده به دادگاه اعلام نظر کرده پس از موافقت دادستان با دستور قضایی پرونده را به دادگاه بفرستد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مفاد ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حاکی از ارسال بدون دخالت و مستقیم پرونده های مربوط به جرائم منافی عفت از سوی دادسرا به دادگاه‌ها است و لذا در فرض سوال، دادستان باید دستور ارسال پرونده به دادگاه ذی‌ربط را صادر نماید و از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نمی‌باشد اما در صورتی که دادستان پرونده را به بازپرس ارجاع داده باشد با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و حق نظارت دادستان در امور ارجاعی به بازپرس و با لحاظ احتمال اختلاف نظر دادستان و بازپرس در نوع جرم، لازم است بازپرس ضمن اعلام نظر خود دایر بر ارسال پرونده به دادگاه، پرونده را نزد دادستان بفرستد تا در صورت موافقت ایشان به دادگاه ارسال شود، بدیهی است که در صورت وجود اختلاف نظر فی ما بین دادستان و بازپرس در نوع جرم، مراتب مطابق مقررات و از جمله ماده 272 قانون فوق‌الذکر، جهت حل اختلاف در دادگاه کیفری ذیربط قابل طرح خواهد بود.

منبع