تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۱۹۶

پیام: صرف ورود به ملک غیر به قصد سرقت، مصداق بزه شروع به سرقت نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای و. ر. فرزند م. ۲۷ ساله اهل و ساکن تهران بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل دایر بر شروع به سرقت منزل توجهاً به شکایت شاکی کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه ۷ تهران گزارش نیروی انتظامی و سایر قرائن موجود در پرونده مجرمیت متهم موصوف محرز است فلذا دادگاه به استناد ماده ۱۲۲و درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی وی را به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید رأی صادرشده حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی تهران - شیری خان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اولاً: اعتراض نماینده محترم دادستان نسبت به دادنامه شماره ۶۰۰۴۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ دادگاه عمومی جزائی شعبه محترم ۱۰۳۱ تهران که به موجب آن آقای و.ر. فرزند م. به دلیل شروع به سرقت به تحمل مجازات محکوم شده است وارد نیست زیرا تجدیدنظرخواه محترم متقاضی تشدید مجازات هستند و به نظر این دادگاه محتویات پرونده مقتضی تشدید مجازات نمی‌باشد لذا به استناد ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر رد اعتراض تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد. ثانیاٌ: اگرچه محکوم علیه موصوف اعتراض نکرده اند اما به لحاظ اینکه در جریان رسیدگی به اعتراض نماینده محترم دادستان به رأی این دادگاه معلوم شده است که در این پرونده هنوز شروع به جرم تحقق نیافته است محکومیت آقای و.ر. تحت عنوان شروع به جرم صحیح تشخیص داده نمی شود بدین بیان که صرف نظر از گذشت شاکی محترم بدوی وی این گونه بیان نموده است که در داخل حیاط مجموعه مسکونی خود مشغول آب دادن باغچه بود که متوجه می‌شود درب حیاط در حال باز شدن است وی فکرمی کند یکی از همسایگان در حال وارد شدن به حیاط است بعد که درب حیاط بازمی شود متوجه متهم می‌شود که وارد حیاط می‌شوند از وی می پرسند با چه کسی کاردارند که متهم بلافاصله اقدام به فرارمی نمایند و شخص شاکی محترم به کمک اهالی محل موفق می‌شوند در بیرون از حیاط منزل متهم را دستگیر نمایند(برگ های۱۴و۲پرونده) علی هذا نظر به اینکه این اندازه از رفتار یعنی باز کردن درب حیاط و وارد حیاط شدن با شروع به جرم فاصله بسیار دارد ونمی تواند مصداق شروع به جرم تلقی شود و نظر به اینکه قانون گذار مقرر داشته است در صورت مواجهه با بی گناهی حتی در فرض عدم تجدیدنظرخواهی نسبت به اعلام بی گناهی اقدام شود به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای و.ر. صادر می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

دکتر اشکلک - صادقی