رای شماره 173 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/9902421

شماره دادنامه: 140009970906010173

تاریخ: 1400/03/25

شکات: 1- زهرا صالحی فرزند محمد 2- امیر عباس صالحی فرزند جعفر

طرف شکایت: 1- وزارت کشور 2- هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 131651/ت/57093ه- مورخ 14/10/1398

شاکی دادخواستی به طرفیت 1- وزارت کشور 2- هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره 131651/ت/57093ه- مورخ 14/10/1398 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان بوشهر- استان بوشهر

وزارت کشور- هیات وزیران در جلسه 8/10/1398 به پیشنهاد شماره 140200 مورخ 14/7/1398 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -مصوب 1362- تصویب کرد:

الف- در بخش مرکزی شهرستان بوشهر استان بوشهر، استان بوشهر، روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، از جمله شیف و جزیره عباسک، از دهستان حومه منتزع و به دهستان انگالی ملحق می‌شوند.

ب- در بخش مرکزی شهرستان بوشهر، دهستان چاه کوتاه از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست از جمله روستاها، مزرعه ها و مکان های زیر ایجاد می‌شود:

1-کنار آبادی 2- چاه کوتاه 3- قلعه چاه کوتاه 4- تل اشکی 5- آبطویل 6- حسینکی 7- سرمل 8- حسن نظام 9- نوکار گزی 10- نوکار مخی 11- تل بهی 12- سهیلی 13- هپولو 14- احشام حسن 15- زندان 16- حیدری 17- محمد شاهی 18- زردکی علیا

پ- روستای چاه کوتاه به عنوان مرکز دهستان چاه کوتاه تعیین می‌شود.

ت- در بخش مرکزی شهرستان بوشهر، دهستان دویره از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست از جمله دویره، احمدی و تل سیاه ایجاد می‌شود.

ث- روستای دویره به عنوان مرکز دهستان دویره تعیین می‌شود.

ج- در شهرستان بوشهر، بخش چغادک از ترکیب دهستان های چاه کوتاه و دویره و شهر چغادک ایجاد می‌شود.

چ- شهر چغادک به عنوان مرکز بخش چغادک تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خلاصه شکایت: شکات به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده اند که مطابق مواد 2 و 3 و 6 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و مواد 2 و 3 و 19 و 22 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مصوب 1363 دولت مکلف است با تاسیس بخش جدید نام روستاها، مزرعه ها و مکان ها که در توابع دهستان هستند مشخص نماید ولی در بند (ت) مصوبه مزرعه ها و مکان ها از توابع دهستان دویره باغ و دامداری و مزارع از مردم که دارای سند مالکیت رسمی می‌باشند در مصوبه نام برده نشده است و دولت مطابق قانون مکلف به شناسایی و اعلام اسامی مزرعه های کشاورزی و سایر مکان هاست که بدین ترتیب عمل نکرده است. در تبصره ذیل ماده 2 و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم هیات وزیران مکلف به ذکر نام کلیه مزرعه ها و مکان های اجزاء تقسیمات کشوری بوده و تشخیص و تعیین مکان ها و مزرعه ها برای اعلام رسمی جهت تصویب هیات وزیران با پیشنهاد وزارت کشور الزامی می‌باشد. در ضمن حذف مزرعه های اینجانب بر خلاف اصل 138 قانون اساسی در تصویب و اعلام بخش جدید چغادک از توابع استان بوشهر می‌باشد. فلذا درخواست ابطال مصوبه مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرفین شکایت پاسخی واصل نشده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

در بندهای (الف) و (ب) و (ت) و (ث) و (ج) و (چ) مصوبه شماره 131651/ت/57093ه- مورخ 14/10/1398 هیات وزیران در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان بوشهر در استان بوشهر روستاها و مزارع و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی نقشه پیوست مصوبه مشخص شده است. شکات در دادخواست خود توضیح داده اند که مطابق مواد 2 و 6 و 3 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و مواد 2 و 3 و 19 و 22 آیین‌نامه اجرایی وزارت و کشور و دولت مکلف بوده اند که نام دامداری و مزارع شکات و چندین نفر از اهالی که دارای سند مالکیت رسمی می‌باشند در مصوبه ذکر می گردید که بر خلاف قانون از ذکر آنها خودداری شده است. در حالی که مواد 2 و 3 و 6 و 13 قانون تقسیمات کشوری و مواد 2 و 3 و 19 و 22 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم در مقام تعریف و بیان مشخصات روستا، مزرعه، مکان، مزرعه و مکان تابع و مستقل، دهستان، بخش می‌باشد و ماده 13 نیز ناظر به هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران می‌باشد و در مواد قانونی و آیین‌نامه اجرایی مرقوم برای وزارت کشور و هیات دولت هیچ گونه الزامی و تکلیفی مقرر نگردیده که در مصوبه تقسیمات کشوری اسامی مالکین مزرعه ها و دامداری و مکانها را بر حسب سند مالکیت اعلام نماید. در نقشه تهیه شده پیوست مصوبه مکان ها و مزرعه ها داخل در محدوده همه بخش مشخص گردیده است بنابراین مصوبه مغایرتی با قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نداشته و قابل ابطال نیست.

تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت 1- زهرا صالحی فرزند محمد 2- امیر عباس صالحی فرزند جعفر به طرفیت 1- وزارت کشور 2- هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره 131651/ت/57093ه- مورخ 14/10/1398 موضوع در جلسه مورخ 9/3/1400 مطرح و بیش از سه چهارم اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این نظر بودند با توجه به اینکه در بندهای (الف) و (ب) و (ت) و (ث) و (ج) و (چ) مصوبه شماره 131651/ت/57093ه- مورخ 14/10/1398 هیات وزیران در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان بوشهر در استان بوشهر روستاها و مزارع و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی نقشه پیوست مصوبه مشخص شده است و مواد 2 و 3 و 6 و 13 قانون تقسیمات کشوری و مواد 2 و 3 و 19 و 22 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم در مقام تعریف و بیان مشخصات روستا، مزرعه، مکان، مزرعه و مکان تابع و مستقل، دهستان و بخش می‌باشد و ماده 13 نیز ناظر به هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران می‌باشد و در مواد قانونی و آیین‌نامه اجرایی مرقوم برای وزارت کشور و هیات دولت هیچ گونه الزامی و تکلیفی مقرر نگردیده که در مصوبه تقسیمات کشوری اسامی مالکین مزرعه ها و دامداری و مکانها را بر حسب سند مالکیت اعلام نماید و در نقشه تهیه شده پیوست مصوبه مکان ها و مزرعه ها داخل در محدوده همه بخش مشخص گردیده است بنابراین مصوبه مغایرتی با قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نداشته فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها