نظریه مشورتی شماره 7/1401/568 مورخ 1401/07/02

تاریخ نظریه: 1401/07/02
شماره نظریه: 7/1401/568
شماره پرونده: 1401-127-568 ح

استعلام:

چنانچه شورای حل اختلاف در سال 1392 در خصوص اموال غیر منقول اتخاذ تصمیم کرده باشد و به لحاظ عدم اعتراض طرفین، رأی صادره قطعی شود و در زمان حاکمیت قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که این شوراها حق رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول را ندارند، از سوی ثالث به رأی مذکور اعتراض شود، آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی در صلاحیت شورای حل اختلاف صادر‌کننده حکم قطعی است یا باید پرونده جهت رسیدگی به این اعتراض نزد دادگاه‌های عمومی حقوقی ارسال شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم صلاحیت این شوراها در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول و با عنایت به استثنایی بودن صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به اعتراض ثالث در مورد احکامی که شورای حل اختلاف به موجب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387، در مورد اموال غیر منقول صادر کرده است، در صلاحیت دادگاه حقوقی محل وقوع مال غیر منقول است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها