حق حبس زوجه در فرض عندالاستطاعه بودن مهریه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه مهریه عندالاستطاعه باشد، استناد به حق حبس زوجه جهت توجیه عدم تمکین پذیرفته نمی شود؛ زیرا حق حبس در مورد مهریه حال قابل اعمال بوده و تسری به مهریه عندالاستطاعه ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای الف.ح. با وکالت آقای س.ر. و آقای ف.غ. به‌ طرفیت خوانده خانم س.ک. با وکالت آقای ب.ر. و آقای ر.د. به‌ خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به مراجعت به زندگی مشترک و تمکین از زوج با عنایت به متن دادخواست تقدیمی و ضمائم آن نظر به اینکه به‌ موجب رونوشت سند نکاحیه شماره... رابطه زوجیت فی‌ما بین طرفین محرز و مسلم است و زوج آمادگی خود را جهت فراهم نمودن وسائل رفاه و آسایش زوجه اعلام نموده و با توجه به اینکه پس از انعقاد علقه زوجیت تمکین زوجه لازم می‌باشد و نظر به اینکه پس از وقوع نکاح به طور صحیح حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود و زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد به یکدیگر معاضدت نمایند و زن و مرد مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر می‌باشند و با عنایت به اینکه اصولا زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید و چون مهریه خوانده عندالاستطاعه است لذا خوانده نمی‌تواند از حق حبس به لحاظ باکره بودن استفاده نماید و از حقوق دیگر دلیل موثری بر عدم تمکین خود به دادگاه ارائه ننموده تا مصداق ماده هزار و یکصد و پانزده قانون مدنی واقع گردد. بنابراین دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا به مواد ( 1102 - 1103 - 1104 - 1114 قانون مذکور) خوانده را به مراجعت به منزل مشترک و حسن معاشرت و تمکین از زوج ملزم می‌نماید اجرای این رای منوط به مهیا کردن مسکن مشترک مستقل و متناسب با شئون زوجه از ناحیه شوهر می‌باشد در صورتی تهیه مسکن موصوف با شرایط فوق‌ الذکر و عدم حضور زوجه در منزل مشترک زوجه ناشزه محسوب می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلیوند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ک. با وکالت آقای ر.د. به‌ طرفیت آقای الف.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/08/24 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به‌ موجب آن حکم الزام تحدیدنظرخواه به تمکین از تجدیدنظرخوانده صادر شده است گرچه زوجه باکره است ولی مهریه عندالاستطاعه است و امام (ره) نیز در تحریر در مسئله 11 می‌فرماید زوجه می‌تواند از تمکین امتناع کند تا مهریه خود را که حال است دریافت نماید و بعد امام (ره) در جایی که مهریه حال است فرمود چه زوج موسر باشد یا معسر که وکیل محترم تجدیدنظرخواه دقت کافی نکرده است و آن را به موردی که عندالاستطاعه است تسری داده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آل حبیب- علیخانی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها