تعهد پرداخت وجه التزام در صورت عدم پرداخت وجه چک

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: -تعهد مندرج در رسید عادی مبنی بر پرداخت مبلغ معین علاوه بر مبلع چک، در صورت عدم پرداخت وجه چک در سررسید، از شمول وجه التزام قراردادی ناشی از فعل نبوده، بلکه تعهد به پرداخت مازاد بر وجه نقد تلقی می‌شود که بر خلاف مقررات قانونی و فاقد محمل قانونی است و قابلیت مطالبه ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.ت. با وکالت آقای م.م. به‌ طرفیت آقای م.ع. وشرکت ه.س. به‌ خواسته مطالبه مبلغ 500/1/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره.... مورخ 1392/03/30 و رسید عادی مورخ 1392/05/22 با احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی نظر به اینکه اصدار چک مدرکیه و رسید عادی فوق ‌الذکر از ناحیه خواندگان و بقاءآن در ید خواهان دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز چون خواندگان دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ابراز نکرده‌اند لذا با عنایت به مراتب فوق و احراز دین و اصل بقاء آن (اصل استصحاب) دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 194 و 198 و 515 و 520 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 314 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 500/1/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 30/123/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک از تاریخ سررسید و در خصوص رسید عادی از تاریخ 1392/06/09 تا زمان وصول محکوم‌ به به ماخذ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فضلی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت ه.س. و آقای م.ع. با وکالت آقایان ص.ج. و م.ب. نسبت به دادنامه شماره --- ... 93 مورخه 1393/02/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره 870 ... 92 که طی آن حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 30/123/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک از تاریخ سررسید در خصوص رسید عادی از تاریخ 1392/06/09 تا زمان وصول محکومٌ‌ به و پرداخت حق‌ الوکاله صادر شده است به استثناء مبلغ پانصد میلیون ریال در خصوص سند عادی وارد و موجه نیست و اصدار رای در خصوص پرداخت وجه چک شماره.... و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل به ماخذ یک میلیارد ریال برابر قانون و اصول دادرسی می‌باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی ‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی در این بخش متضمن جهت موجه در نقض رای صادره نمی‌باشد النهایه در خصوص رسید عادی مورخه 1392/05/12 که اشاره گردیده است چنانچه وجه چک موصوف تا تاریخ 1392/06/05 پرداخت نشود مبلغ پانصد میلیون ریال علاوه بر وجه چک پرداخت نماید نظر به اینکه تعهد مذکور از شمول وجه التزام قراردادی ناشی از فعل نبوده بلکه تعهد به پرداخت مازاد بر وجه نقد تلقی می‌گردد که بر خلاف مقررات قانونی و فاقد محمل قانونی بوده علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها در خصوص مبلغ رسید عادی به مبلغ پانصدمیلیون ریال دادنامه معترضٌ‌ عنه را تا مبلغ یک میلیارد ریال وجه اصل چک به انضمام هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید به ماخذ فوق‌الذکر تایید و استوار می‌دارد رای صادره قطعی است.

رئیس ومستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

پورفلاح- اقتصادی

منبع
برچسب‌ها