شرط پذیرش درخواست اعاده دادرسی به جهت ارائه دلیل جدید

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پذیرش اعاده دادرسی به واسطه ارائه دلیل جدید، منوط به حادث شدن آن پس از صدور حکم قطعی است و نه دلیلی که قبل از صدور حکم قطعی در اختیار متهم بوده است.

رای خلاصه جریان پرونده

به‌موجب رای شماره --- - 1392/08/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی)... که غیابی اعلام شده، آقایان 1 - ح.م. 2 - م.پ. به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی با شکایت اداره کل دامپزشکی استان... هر یک به 91 روز حبس تعزیری محکوم شده‌اند. واخواهی آقای م.پ. نسبت به رای صادره به‌موجب رای شماره --- - 1392/10/25 صادره از شعبه مذکور رد و حکم صادره تایید شده‌است. با تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه با توجه به شرکت وکیل محکومٌ‌علیه در رسیدگی بدوی و تقدیم لایحه دفاعیه در تاریخ 1392/08/20 رای اولیه را غیابی ندانسته و به‌موجب دادنامه شماره --- - 1392/11/27 با نقض رای تجدیدنظرخواسته، رای به رد واخواهی وکیل محکومٌ‌علیه صادرکرده‌است. اینک آقای م.ف. به وکالت از طرف محکومٌ‌علیه نسبت به رای صادره درخواست اعاده‌دادرسی به استناد بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نموده و با تقدیم تصویر روزنامه‌رسمی شماره...- 1391/03/25 و تصویر قراردادهای شماره... - 1391/02/23 و... - 1391/02/27 به طور خلاصه اظهارداشته: موکل وی به‌عنوان یکی از سهامداران و رئیس هیات مدیره شرکت.. می‌باشد و اقدامات اجرایی به‌ عهده مدیرعامل وقت شرکت آقای ح.م. بوده و شرکت دارای مسئول فنی بهداشت بوده که طبق قرارداد گزارش سریع و به ‌موقع هر گونه تخلف در واحد مربوطه که موجب تهدید علیه بهداشت عمومی ‌باشد، به‌عهده مسئولین فنی بهداشت است. پس از وصول درخواست به دیوان‌عالی‌کشور و ارجاع به شعبه --- دیوان، درخواست متقاضی[به] وسیله مستشار شعبه مورد بررسی قرار گرفت و گزارش قضیه به شرح مذکور تهیه گردید:

رای شعبه دیوان عالی کشور

بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مورد استناد متقاضی اعاده‌دادرسی، ناظر به مواردی است که پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود یا دلائل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه باشد و این درحالی است که مستندات ابرازی وکیل محکومٌ‌علیه در این مرحله قبل از صدور حکم قطعی موجود و در دسترس متهم بوده‌ است. بنابراین درخواست اعاده‌دادرسی مشارٌالیه با بند مذکور و سایر بندهای ماده قانونی یاد شده انطباق نداشته و قابل پذیرش نمی‌باشد. لذا رای بر ردّ آن صادر می‌شود. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی

عناوین و برچسب‌ها