وصف کیفری ثبت غیر واقع حق الوکاله

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/18
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

وصف کیفری ثبت غیر واقع حق الوکاله

پرسش

معمولاً وکلا حق الوکاله خود را در برگ وکالت مبلغ غیر واقعی قید می‌نمایند و بر اساس آن تمبر باطل می‌شود و سپس طی یک قرار داد جداگانه مبالغ هنگفتی از موکل اخذ می‌نمایند آیا عمل مزبور دارای وصف جزایی می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت در حدی که موضوع را فاقد صبغه جزایی می داند مورد تأیید است.

نظر اکثریت

جنبه کیفری ندارد چون طرفین طبق قانون می‌توانند قرار داد جداگانه منعقد نمایند. تمام موارد مربوط به فرار مالیات است که اداره دارایی باید اعلام جرم نماید.

نظر اقلیت

جنبه کیفری دارد ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری چون طرف مقابل را فریب داده است و حیله به کار برده است لذا از مصادیق ماده 34 قانون وکالت می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها