صدور کیفرخواست شفاهی در جرایم مستوجب ضبط و مصادره اموال

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/30
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع

صدور کیفرخواست شفاهی در جرایم مستوجب ضبط و مصادره اموال

پرسش

آیا در جرایمی که مستوجب مجازات تعزیری غیر از حبس و جزای نقدی می‌باشد و اموالی از متهم کشف و توقیف شده است؛ (مثل توقیف خودروی حامل مواد مخدر) میتوان از مقررات راجع به کیفرخواست شفاهی موضوع ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کرد؟

نظر هیئت عالی

صدور کیفرخواست شفاهی صرفاً در خصوص جرایم موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری ممنوع گردیده؛ نتیجتاً در جرایم موضوع سوال امکان صدور دارد.

نظر اتفاقی

نظر به اینکه ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری را مستثنا کرده است منع قانونی در جهت اعمال مقررات این قانون وجود ندارد و دادستان میبایست راجع به اموال توقیفی وفق مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف نماید و چنانچه نظر به ضبط اموال دارد نیز در پرونده قید و به دادگاه اعلام تا اتخاذ تصمیم گردد.

منبع
برچسب‌ها