نظریه مشورتی شماره 7/1401/113 مورخ 1401/05/01

تاریخ نظریه: 1401/05/01
شماره نظریه: 7/1401/113
شماره پرونده: 1401-168-113 ک

استعلام:

با عنایت به ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه در حوزه قضایی، شعبه متعدد دادگاه حقوقی تشکیل اما صرفاً یک شعبه کیفری دو یا یک شعبه انقلاب تشکیل شده باشد، آیا رسیدگی در دادگاههای مذکور(کیفری یا انقلاب) نیاز به ارجاع از سوی رئیس دادگستری دارد یا به لحاظ اینکه صرفاً یک شعبه تشکیل و کلیه پروندهها نیز در آن شعبه مورد رسیدگی قرار میگیرند ارجاع به انتفای موضوع می‌باشد و پرونده بدون ارجاع در این شعب ثبت و مورد رسیدگی قرار گیرند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اطلاق حکم مقرر در صدر ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فرض سوال را که در یک حوزه قضایی، شعب متعدد دادگاه تشکیل و از بین شعب متعدد تشکیل یافته، تنها یک شعبه به دادگاه کیفری (کیفری دو یا انقلاب) ‌اختصاص یافته باشد نیز شامل می‌شود و اختصاص صرفاً یک شعبه از شعب متعدد دادگاه به دادگاه‌های کیفری (کیفری دو یا انقلاب) نافی لزوم ارجاع پرونده از سوی رئیس حوزه قضایی نیست.

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها