ماده 35 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

(اصلاحی 1402/08/20)- دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ ها با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا 20/000 ریال و حداقل 8/000/000 ریال و حداکثر 80/000/000 ریال است.