بقاء شرط با وجود انحلال قرارداد

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه تحقق شرط مندرج در قرارداد(تعیین خسارت در صورت فسخ قرارداد) ناظر به بعد از انحلال آن باشد، با توجه به استقلال شرط از قرارداد موضوع آن، با انحلال عقد، شرط ضمن آن واجد اثر است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان شرکت ایتا فوم سهامی خاص وکالت خانم لیلا ک. به طرفیت خواندگان - شرکت تعاونی مسکن والفجر با وکالت آقای فریبرز الف. و خانم ف. الف. 2 - آقای غ. ج. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ 1/771/000 /ریال به انضمام مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته: شرکت موکل در مورخ 92 . 5 . 6 قرارداد فروش عادی با شرکت خوانده منعقد مینماید که مطابق تبصره ماده 7 قرارداد تنظیمی صراحتا مذکور گردیده ،در صورت فسخ قرارداد میبایست ده درصد مبلغ قرارداد به شرکت موکل پرداخت گردد فلذا به موجب اعلام فسخ قرارداد از جانب شرکت خوانده در مورخ 93 . 6 . 12 با توجه به ضرورت موجود بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواسته از اموال شرکت خوانده و اجرای آن قبل از ابلاغ و در ماهیت تقاضای صدور حکم بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت 10 درصد مبلغ کل قرارداد یا به عبارتی پرداخت 1 . 771 . 000 . 000 ریال معادل مبلغ یکصدو هفتاد و هفت میلیون و یکصد هزار تومان را با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اعلام فسخ( 93 . 6 . 12 ) لغایت زمان اجرای حکم مورد استدعاست وکلای خوانده(شرکت تعاونی مسکن) به شرح لایحه ثبت شده به شماره 4600 مورخ 93/11/13 اجمالا اظهار داشته اند که خواهان مدعی فسخ قرارداد انحلال عقد است.لکن خواسته خود یا براساس مندرجات قرارداد منحل شده مطرح نموده است و از سوی دیگر اساسا شرط مذکور در بند 3 - 7 قرارداد استنادی از جمله شروط باطل و مبطل کننده عقد است زیرا خیار فاقد مدت است بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را نموده‌اند دادگاه نظر به محتویات پرونده ازجمله مفاد قرارداد مستند خواهان طی طرح دعوی ملاحظه می‌گردد دعوی مطروحه اساسا توجهی به خوانده نداشته زیرامشارالیه به عنوان مدیر عامل شرکت قرارداد را امضا نموده است و اصالتا سمتی در تنظیم قرارداد نداشته تا دعوی متوجه وی باشد.بنابراین دادگاه در این بخش مستند به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قراررددعوی را صادر واعلام می‌نماید.در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده دیگر دادگاه با پذیرش استدلال وکلای خوانده طرح دعوی ازسوی به این کیفیت را قابل استماع ندانسته ومستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر واعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- غلامعلی راستیان نیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ل. ک. به وکالت ازشرکت ایتافوم نسبت به دادنامه شماره --- - 93/11/29 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه درمقام خواهان باخواسته مطالبه مبلغ 000 ر 000 ر 771 ر 1 ریال بابت فسخ یک طرفه قرارداد عادی مورخ 92/5/6 موضوع تبصره ذیل ماده 7 قراردادبه همراه خسارت دادرسی وتاخیرتادیه موردپذیرش محکمه نخستین قرارنگرفته وقرارعدم استماع دعواصادرشده واردومحمول برصحت بوده وبراستدلال واستنباط محکمه نخستین خدشه واشکال قانونی وارد است. زیراشرط موضوع ذیل ماده 7 قرارداد مستقل ازاصل قراردادبوده وتحقق آن برای بعدازانحلال قراردادپیش بینی شده وخارج ازشمول مقررات ماده 401 قانون مدنی نیزمی باشد. درنتیجه دعوای خواهان به نحوصحیح طرح گردیده ودادگاه تکلیف داشته به استنادماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، باوروددرماهیت نسبت به فصل خصومت یاصدور حکم اقدام نماید وغیرقابل استماع تشخیص دادن دعوای مطروحه توجیه حقوقی وقانونی ندارد. لذامستندا به ماده 353 قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده برای ادامه رسیدگی عودت می‌شود.رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدحسن امی - علی مداح

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها