بررسی اختلاف نظر بازپرس با دادستان پس از تغییر سمت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/12
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا

موضوع

بررسی اختلاف نظر بازپرس با دادستان پس از تغییر سمت

پرسش

اگر دادستان در مقام اظهارنظر با قرار منع تعقیب دادیار، مخالفت نماید و پس از مدتی آن دادیار به بازپرس تغییر سمت داده شود و همچنان بر نظر قبلی خویش اصرار داشته باشد، تکلیف در این مورد چیست؟ آیا می‌تواند این امر را اختلاف بازپرس با دادستان محسوب کرده و پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال نماید؟ یا قرار منع تعقیب جدید صادر نماید؟ (با این توضیح که صدور قرار منع تعقیب اولیه به لحاظ جرم ندانستن فعل توسط دادیار بوده است)

نظر هیات عالی

قرار منع پیگرد صادر شده در مقام دادیار با مخالفت دادستان فاقد اعتبار می‌باشد لذا در صورتی که بازپرس محترم مجدداً اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید و دادستان با قرار مذکور موافق نباشد حل اختلاف مطابق ماده 269 ق.آ.د.ک مصوب 92 در صلاحیت دادگاه مربوطه خواهد بود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه بازپرس همچنان بر نظر قبلی خویش اصرار دارد باید پرونده را جهت حل اختلاف با تنظیم صورتجلسه‌ای و شرح موضوع به دادگاه ارسال نماید فقط تنها ایراد این نظر آن است که با مخالفت دادستان با قرار منع تعقیب دادیار، قرار بی اعتبار گشته و دیگر قرار معتبری نیست تا به آن اصرار شود و همچنین بازپرس با این سمت اظهار نظر ماهوی نکرده است فلذا نمی‌تواند به قرار قبلی دادیاری استناد کند.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه بازپرس، سابقاً تحت عنوان دادیار اظهار نظر ماهوی نموده است فلذا نمی‌تواند با عنوان دیگر قضایی نسبت به همان موضوع اظهار عقیده نماید و می‌بایست مستند به بند ت ماده 421 و 424 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.

منبع
برچسب‌ها