ماده 1 تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

در این تصویب ‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می ‌روند:
الف - خط برق: مجموعه ‌ای از تجهیزات و متعلقات نظیر پایه، دکل، هادی، مقره و کابل که به منظور انتقال و توزیع نیروی برق مورد استفاده قرار می ‌گیرد.
ب - محور خط: خط فرضی رابط بین مرکز پایه‌ ها در طول خطوط هوایی و در کابل ‌های زمینی و زیر سطح آب در طول خط.
ج - مسیر خط: نواری در طول خطوط برق، که در خطوط هوایی حاصل از تصویر هادی‌ های جانبی خط بر روی زمین و در کابل‌ های زمینی و زیر سطح آب، منطبق با عرض مستحدثه مربوطه است.
د - حریم: حریم خطوط نیروی برق به دو نوع زمینی و هوایی تقسیم می‌شود:
1- حریم زمینی: دو نوار در طرفین مسیر خط و متصل به آن از سطح زمین که عرض هر یک از این دو نوار در این تصویب ‌نامه تعیین شده است.
2- حریم هوایی: نقاطی در هوا در امتداد هادی و به شکل مستطیل، ناشی از اعمال حریم‌ های افقی و عمودی به شرح زیر که هادی جریان برق در مرکز آن قرار می ‌گیرد:
1-2- حریم عمودی: فاصله عمودی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای قائم که در این تصویب نامه تعیین شده است.
2-2- حریم افقی: فاصله افقی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای افق که در این تصویب نامه تعیین شده است.
ه- ردیف ولتاژ: ولتاژ اسمی خطوط نیروی برق.
و - خط فشار ضعیف: خطی که دارای ولتاژ کمتر از یک هزار ولت است.
ز - خط فشار متوسط: خطی که داری ولتاژ از یک هزار ولت تا شصت و سه هزار ولت است.
ح - خط فشار قوی: خطی که دارای ولتاژ شصت و سه هزار ولت و بالاتر است.