مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مواردی که مزاحمت تلفنی از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای س. ح. و خانم ن. ح. شکوائیه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران تسلیم و از دارنده تلفن همراه... به اتّهام ایجاد مزاحمت و توهین و تهدید و اخاذی از طریق تلفن مذکور شکایت و تقاضای رسیدگی کرده‌اند. دادسرای تهران با این استدلال که محل وقوع جرم احتمالی در شهرستان د. است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای د. صادر کرده است دادسرای د. ادعای عدم صلاحیت دادسرای تهران را نپذیرفته و استدلال کرده است محل سکونت و کار شاکی تهران می‌باشد و شاکی محل برداشتن گوشی را تهران اعلام نموده لذا مستندا به رای وحدت رویه شماره 721 - 1390/04/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرای تهران صالح به رسیدگی می‌باشد بنابراین ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی داسرای تهران پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و مفاد شکوائیه تقدیمی و با عنایت به رای وحدت رویه شماره 721 - 1390/04/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر و استدلال دادسرای د. موجّه می‌باشد لذا با تائید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران حل اختلاف می‌نماید.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور

احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها