نظریه مشورتی شماره 7/94/0569 مورخ 1394/03/04

تاریخ نظریه: 1394/03/04
شماره نظریه: 7/94/0569
شماره پرونده: 2327-1/168-93

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از « دستور ادامه تحقیقات » که در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب 1392 از سوی دادستان صادر میگردد، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب می‌باشد ولذا چنانچه ضابطان دادگستری با اطلاع از وقوع جرم غیر مشهود، مراتب را برای کسب تکلیف به دادستان گزارش نمایند، دادستان با توجه به ماده 44 قانون فوق الذکر و در اجرای وظیفه تعقیب که به عهده دارد، میتواند با بررسی گزارش ضابطان و به منظور حصول اطمینان از صحت گزارش و احراز وجود شرایط قانونی جهت تعقیب متهم یا متهمان، دستورات تکمیلی را صادر کند و این امر متفاوت از امر تحقیقات مقدماتی موضوع مواد 90و 92 قانون فوق الذکر است که متعاقب وجود شرایط قانونی برای تعقیب، موضوع برای انجام تحقیقات مقدماتی به بازپرس، از سوی دادستان ارجاع میگردد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)