نظریه مشورتی شماره 7/98/81 مورخ 1398/02/09

تاریخ نظریه: 1398/02/09
شماره نظریه: 7/98/81
شماره پرونده: 98-168-81 ک

استعلام:

دادگاه اطفال یک مرجع تخصصی است و صلاحیت ذاتی و همانند کیفری دو است یا اینکه یک مرجع اختصاصی دادرسی کیفری محسوب می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقام تقسیم دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی و مشخص شدن صلاحیت هر یک از مراجع موصوف در رسیدگی به امور کیفری، و مستفاد از ماده 304 و مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 298 قانون موصوف این است که دادگاه اطفال و نوجوانان (که صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی را دارد و نه بیشتر و شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری دو نمی‌باشد) از مراجع (دادگاه های) اختصاصی است و بنابراین صلاحیت آن نیز ذاتی می‌باشد، ضمناً مفاد مواد 402 و 411 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید این نظر است.

منبع