ماده 11 قانون ساماندهی صنعت خودرو

(الحاقی 1402/03/28)- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز است.