ماهیت بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه تحصیل مال از طریق نامشروع از جریم غیرقابل گذشت است و نیازی به اقامه شکایت شاکی خصوصی نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1 - ع.ح.ع. فرزند الف. دایر به مشارکت در جعل صورت دستمزد و مزایای ماهانه غیرواقعی منسوب به تعداد بسیار زیادی از کارگران فرضی در شرکت های خدماتی و جعل لیست ماهانه بیمه اجباری به همکاری شرکت های پیمانکاری (خدماتی) منجر به ایجاد سابقه غیرواقعی کار برای افراد و ایجاد تعهدات مالی برای سازمان تامین اجتماعی و استفاده از اسناد مجعول ،ارائه به متقاضیان سودجو و تحصیل مال نامشروع ،دریافت وجه از افراد 2 - میر غ. خ. فرزند میر غ. دایر به معاونت در جعل از طریق معرفی افراد فاقد شرایط استفاده از مزایای کارگری به متهم ردیف اول جهت تنظیم لیست حق بیمه و صورت دستمزد و مزایای ماهانه غیرواقعی که بعدا ممهور به مهر شرکت های خدماتی شده است و استفاده از اسناد جعلی ،ارائه به افراد مزبور در قبال دریافت وجه و تحصیل مال نامشروع ،دادگاه در مورد اتهام مشارکت و معاونت در جعل و استفاده از اسناد جعلی با توجه به گزارش سازمان اطلاعات استان تهران وابسته به وزارت اطلاعات و شکایت شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان وزارت تعاون و با توجه به شکایت بی شائبه اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ و کشف اسناد و مدارک اتهام در منزل متهم ردیف دوم طی صورت جلسه 24/4/85 و اقرار هردو متهم در صورت جلسات 26/4/85 - 28/4/85 و با توجه به اقرار ضمنی متهم ردیف اول مبنی بر همکاری با شرکت های خدماتی و تنظیم مندرجات اسناد جعلی،اتهامات انتسابی محرز و مسلم می‌باشد فلذا به استناد مواد 536 - 726 - 10 قانون مجازات اسلامی ضمن معدوم شدن کلیه اسناد جعلی حکم به محکومیت آقای ع. ح.ع. به تحمل یک سال حبس بابت اتهام مشارکت در جعل اسناد عادی و تحمل یک سال حبس بابت اتهام استفاده از اسناد جعلی (جمعا به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت گذشته)و همچنین حکم به محکومیت آقای میر غ. خ. به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام معاونت در جعل اسناد دولتی و پرداخت سه میلیون ریال بابت اتهام استفاده از اسناد جعلی (جمعا به پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت) صادر و اعلام می‌گردد. در مورد اتهام تحصیل مال نامشروع دادگاه به لحاظ عدم طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی قرارموقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد.حکم صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - عرب فشافویه

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - م.ق. به وکالت از ع. ح. 2 - سازمان تامین اجتماعی اداره کل غرب تهران هرکدام نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 900 مورخ 12/2/90 در پرونده کلاسه --- - 89 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع. ح.ع. به اتهام مشارکت در جعل صورت دستمزد و مزایای ماهانه غیرواقعی و استفاده از اسناد مجعول موضوع شکایت اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی علاوه بر معدوم شدن کلیه اسناد مجعول به اتهام مشارکت در جعل اسناد عادی به یک سال حبس و از حیث استفاده از اسناد مجعول به یک سال حبس محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده‌اند و ازنظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه اولا معدوم شده اسناد مجعول به شرح لیست اسامی افرادی است که از سوی اداره کل سازمان تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ و به شرح صفحات 324 تا 337 پرونده اصلاح می‌گردد ثانیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جزء جرائم غیرقابل گذشت است و نیازی به اقامه شکایت شاکی خصوصی نیست و به صرف صدور کیفرخواست از سوی دادستان به عنوان مدعی العموم کفایت می کند ولی ازآنجایی که در این خصوص از سوی اشخاص ذی حق اعتراضی نشده است و دادگاه تجدیدنظر نیز ممنوع از تشدید مجازات است لهذا در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی‌باشد و درنهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری و با اصلاح موصوف تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

منصوری - جعفری شهنی

منبع
برچسب‌ها