نظریه مشورتی شماره 7/95/1666 مورخ 1131/10/12

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/95/1666
شماره پرونده: 683-76-95

استعلام:

احتراما از آنجا که بر اساس بند یک ماده 803 قانون مدنی در هبه بعد از قبض چنانچه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشند واهب نمی تواند از هبه رجوع نماید
سوال: پدر یا مادر یا اولاد شامل پدر بزرگ، مادربزرگ و اولاد نیز می‌گردد یا فقط ناظر به پدر و مادر و اولاد بلافصل می‌باشد و اگر شامل پدر بزرگ، مادربزرگ و اولاد اولاد شود این اشخاص منحصر به پدر بزرگ پدری، مادر بزرگ پدری و نوه های آنها هستند یا پدر بزرگ مادری، مادر بزرگ مادری و نوه های آنها را نیز شامل می‌گردد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صراحت بند یک ماده 803 قانون مدنی، مقررات این ماده فقط شامل پدر، مادر و اولاد بلا فصل آنها می‌شود، این مقررات شامل پدربزرگ، مادربزرگ، و اولاد اولاد نیست.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)