ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری

مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث)‍ ماده (302) این قانون، باید به تایید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضائی اجراء شود.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)