تقاضای طلاق به لحاظ تخلف زوج از شرط ضمن عقد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/26
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر فاروج

موضوع

تقاضای طلاق به لحاظ تخلف زوج از شرط ضمن عقد

پرسش

در پرونده ای یکی از شروطی که ضمن عقد نکاح شرط شده است امکان درخواست طلاق از سوی زوجه و حق وکالت در طلاق وی به جهت عدم تحقق فرزند آوری است. براساس نظریه پزشکی قانونی مرد دارای توانایی فرزندآوری ولی دارای اسپرم ضعیف می‌باشد اما در طول 5 سال فرزندی متولد نشده است ،حال آیا با این شرایط شروط ضمن عقد محقق شده و زن حق طلاق دارد یا نه؟

نظر هیات عالی

با توجه به ماده 1119 قانون مدنی، با اثبات تحقق شرط در محکمه از ناحیه زوجه (عدم تحقق فرزند آوری) حق طلاق برای مشار الیها وجود دارد.

نظر اکثریت

شرط وکالت محقق شده چون شرط به طور کلی به فرزند آوری اشاره نموده است و قید دیگری ندارد، لذا اگر در طول 5 سال به جهت مشکلات جسمی دیگر علاوه بر توانایی بارداری و... نیز فرزند آوری محقق نشود (یعنی صرفا عقیم بودن نیست شامل هر مشکل جسمی مثل ضعیف بودن اسپرم میشود) زوجه حق درخواست طلاق دارد.

نظر اقلیت

نکاح عقد لازمی است و در خصوص شرطی که ذکر شده باید به قدر متیقن اکتفا نماییم. چون پزشکی قانونی بیان داشته قدرت باروری دارد ولی ضعیف است لذا شرط محقق نیست و صرفاً باید ناشی از عقیم بودن یا مشکلات جسمی مرد باشد و مشکلات جسمی در حد عقیم بودن باید باشد و صرف ضعیف بودن مشکل جسمی نیست. اگر در تحقق شرط شک داریم اصل بر عدم تحقق آن است.

منبع
برچسب‌ها