بدون عنوان

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/26

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ی. ش. فرزند علی باوکالت اقای س. ر.د. به طرفیت خوانده خانم ن. ف.ن. به خواسته اعسار به تقسیط موضوع دادنامه --- احکام شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران مستند دعوی خویش استشهادیه ابرازی قرار داده است به موجب دادنامه ی صادره بابت مهریه به پرداخت 785/178/571 در حق زوجه محکوم گردیده است دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص مودای گواهی گواهان که حکایت از عدم بضاعت مالی خواهان در پرداخت یکجای بدهی موضوع دادنامه شماره --- مورخه 93/9/2 این دادگاه را دارد و نظر به عدم دفاع موثر خوانده در مقابل ادعای خواهان دادگاه دعوی را وارد و محمول بر صحت دانسته و مستندا به مواد 277 قانون مدنی و مواد 4 - 6 - 7 - 8 - 9 از قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/02/23 حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای بدهی موضوع دادنامه فوق الذکر و تقسیط آن بدین نحو که قسط اول بیست میلیون تومان( 20/000/000 تومان) و مابقی با اقساط 300/000 تومان (سیصد هزار تومان)که ماهیانه تا استهلاک کامل بدهی پرداخت می‌گردد صادر و اعلام می‌نماید رای صادره غیابی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 20 روز پس از واخواهی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد بدیهی است صدور حکم اعسار مانع از استیفاء دیون طلبکار از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نخواهد بود 0/0

رئیس شعبه --- دادگاه خانواده یک تهران -محمد حسین نورالهی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/17

رای دادگاه

در خصوص واخواهی آقای خانم ن. ف.ن. به طرفیت واخوانده آقای ی. ش. و واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- - 94/8/26 صادره از سوی همین دادگاه در پرونده کلاسه --- دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در اظهارات طرفین دعوی و اسناد مدارک ابرازی از سوی ایشان ملاحظه میگردد به موجب دادنامه صادره حکم اعسار به تقسیط مهریه با پیش قسط بمبلغ 20/000/000 تومان و اقساط ماهانه 300/000 تومان تعیین گردید نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه معترض ایراد و یا اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه ی معترض عنه را ایجاب نماید به دادگاه اقامه نشده است و دلیل مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه ی وا خواسته باشد ارائه نگردیده لذا دادگاه مستندا به ماده 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد وا خواهی بنا به دلایل و مستندات مندرج در پرونده حکم به تایید دادنامه ی واخواسته صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه خانواده یک تهران -محمد حسین نورالهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/20

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ف.ن. به طرفیت آقای ی. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/12/17 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن ضمن ردّ واخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه --- که ضمن قبول اعسار تجدیدنظرخوانده از پرداخت دفعی مهریه مقرر گردید 20 میلیون تومان را نقدا و الباقی هر ماه 300 هزار تومان در حق تجدیدنظرخواه پرداخت شود مورد تایید قرار گرفته است با توجه به محتویات پرونده اولا استشهادیه ارائه شده مطابق ماده 8 قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب 94 تنظیم نشد بدلیل اینکه زوجه اعلام کرده زوج اموال و املاکی دارد که به حکایت ص 29 یک مورد ملک ثبت شده اعلام گردید و ثانیا تجدیدنظرخواه در صفحه 31 اظهار داشت ملک ثبتی توقیف شد و با توقیف ملک پذیرش اعسار توجیه قانونی ندارد تا اینکه وضعیت مال توقیف شده مشخص شود و لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه قرار ردّ دعوی اعسار صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ‌و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

منبع
برچسب‌ها